فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٩٦: گر تو تنگ آیی ز ما زوتر برون رو ای حریف

گـر تــو تــنـگ آیـی ز مـا زوتــر بــرون رو ای حــریـفکـز تـرش رویی هـمـی رنـجـد دلـارام ظـریـفگـر هـمـی انـکـار خــود پــنـهـان کـنـی بــر روی تــومی…

گـر تــو تــنـگ آیـی ز مـا زوتــر بــرون رو ای حــریـفکـز تـرش رویی هـمـی رنـجـد دلـارام ظـریـف
گـر هـمـی انـکـار خــود پــنـهـان کـنـی بــر روی تــومی نمـاید دشـمـنی ها بـر رخ تـو لـیف لـیف
روز گــردک بـــر رخ دامــاد مــی بـــاشـــد نــشـــاناز جـمـال او کـه نامـش کـرد رومـی نیف نیف
چون خداوند شمس دین چوگان زند یارش کجاستور بـر اسـب فـضـل بـنشـیند کـجـا دارد ردیف
خــوان و بــزم هـر دو عـالـم نـزد بــزم شـمـس دیـنچون یکی کاسه پرآش و بر سر او یک رغیف
وان رغــیـف و آش و کــاســه صــدقــه تــبــریــز داناز کـمـال و حـرمـت شـهر شـهنشـاه شـریف

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج