فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤٩٦: ای صبا لطفی بکن حالم بجانان عرضه دار

ای صبـا لطفی بـکن حـالم بـجـانان عرضه دارقـصـه درد دلـم بـشـنـو بــدان جـان عـرضـه دارگــرچــه بــاهـم نـســبــتــی بــود نـیـازونـاز رارو نـیـاز مـن …

ای صبـا لطفی بـکن حـالم بـجـانان عرضه دارقـصـه درد دلـم بـشـنـو بــدان جـان عـرضـه دار
گــرچــه بــاهـم نـســبــتــی بــود نـیـازونـاز رارو نـیـاز مـن بــپــیـش نـاز جــانـان عــرضــه دار
ذکــر قــطــره نـزد آن دریـای پــر در تــازه کــنحـال ذره پـیش آن خـورشـید تـابـان عرضـه دار
همـچـو بـخـت ودولـت ار آنـجـا تـوانی راه بـردبـنـدگـی مـن درآن حـضـرت فـراوان عـرضـه دار
بی بـهشتی کآسمان فرش ویست اندر زمینآدم سـرگـشـتـه ام حـالم بـرضـوان عـرضـه دار
تــا شــب قـدر وصــال او بــیـابــم لـطــف کـنآنچـه بـرمـن می رود از روز هجـران عـرضـه دار
دردمـنـد عـشـقـم ودرمـان مـن دیـدار اوسـتتـا شـفا حـاصـل شـود دردم بـدرمان عرضه دار
خـامـشـی امـکـان ندارد بـعـدازین احـوال مـنگربـود فرصـت بـگو ور بـاشـد امکان عـرضـه دار
بلبلم بی آن گلستان روز و شب گریان چو ابراشـتـیاق من بـدان گـلـهای خـندان عـرضـه دار
چـون بـدان یوسـف رسـی ذکـر زلـیـخـا بـازگـوور سـلـیمـان را بـبـینی حـال موران عـرضـه دار
در فـراق یار یوسـف حـسـن می دانی که منهمچـو یعـقـوبـم مقیم بـیت احـزان عـرضـه دار
تـحـفه یی ازجـان شیرین کرده ام آنجـا رسانخدمتی چون شوق بلبل با گلستان عرضه دار
گر کـسـی بـیداد بـیند داد از سـلطـان خـوهدازمن این قصه بـدان سلطان خـوبـان عرضه دار
سـیف فرغانی زهجـر دوسـت بـیدادی کشیدبـا جـهان جـان بـگو یعنی بـسـلطان عرضه دار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج