فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٩٥: ما دو سه مست خلوتی جمع شدیم این طرف

ما دو سه مست خـلوتـی جـمع شدیم این طرفچــون شــتــران رو بـــه رو پــوز نــهــاده در عــلــفهر طرفی همی رسد مست و خراب جوق جوقچـون شتـران مسـت لب سسـت…

ما دو سه مست خـلوتـی جـمع شدیم این طرفچــون شــتــران رو بـــه رو پــوز نــهــاده در عــلــف
هر طرفی همی رسد مست و خراب جوق جوقچـون شتـران مسـت لب سسـت فکنده کرده کف
خـوش بــخـوریـد کـاشـتـران ره نـبـرنـد سـوی مـازانــک بــوادی انــدرنــد مــا ســر کــوه بـــر شــرف
گـر چــه درازگـردن انـد تــا سـر کـوه کـی رسـنـدور چـه که عـف عـفـی کنند غـم نخـوریم ما ز عـف
بــحــر اگـر شـود جــهـان کـشــتــی نـوح انـدریـمکــشــتــی نـوح کـی بــود ســخــره آفــت و تــلـف
جـملـه جـهان پـرسـت غـم در پـی منصـب و درمما خوش و نوش و محترم مست خرف در این کنف
کـــان زمــردیــم مـــا آفـــت چـــشـــم مــار غـــمآنــک اســیــر غــم بـــود حــصــه اوســت وااســف
مـطــرب عــارفـان بــیـا مـســت شــدنـد عـارفـانزود بـــگـــو ربـــاعـــیــی پـــیــش درآ بـــگـــیــر دف
بــاد بــه بـیـشـه درفـکـن بــر سـر هـر درخـت زنتـا که شوند سـرفشـان شاخ درخـت صف بـه صف
ابــلـه اگــر زنـخ زنـد تــو ره عــشــق گــم مـکــنعـشـق حــیـات جــان بــود مـرده بــود دگـر حــرف
چون غزلی بـه سر بـری مدحت شمس دین بـگواز تـــبـــریــز یــاد کــن کــوری خـــصــم نــاخـــلــف

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج