فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٩٤: ما دو سه رند عشرتی جمع شدیم این طرف

مـا دو سـه رند عـشـرتـی جـمع شـدیم این طـرفچــون شــتـــران رو بـــه رو پـــوز نــهــاده در عــلــفاز چپ و راست می رسد مست طمع هر اشتریچـون شـتـران فـ…

مـا دو سـه رند عـشـرتـی جـمع شـدیم این طـرفچــون شــتـــران رو بـــه رو پـــوز نــهــاده در عــلــف
از چپ و راست می رسد مست طمع هر اشتریچـون شـتـران فـکـنـده لـب مـسـت و بـرآوریـده کـف
غــم مـخــوریـد هـر شــتــر ره نـبــرد بــدیـن اغــلزانـک بـه پـسـتـی انـد و مـا بــر سـر کـوه بـر شـرف
کــس بــه درازگـردنـی بــر ســر کــوه کــی رســدور چــه کـنـنـد عـف عـفـی غـم نـخــوریـم مـا ز عـف
بــحــر اگــر شــود جــهـان کــشــتــی نــوح انــدرآکـشــتــی نـوح کـی بــود ســخــره غــرقــه و تــلـف
کــــان زمـــردیـــم مـــا آفــــت چــــشــــم اژدهـــاآنــک لــدیــغ غــم بـــود حـــصـــه اوســـت وااســـف
جـمـلـه جـهان پـرسـت غـم در پـی مـنصـب و درمما خـوش و نوش و محـتـرم مست طرب در این کنف
مـســت شــدنـد عــارفـان مـطــرب مـعـرفـت بــیـازود بـــگـــو ربـــاعـــیــی پـــیـــش درآ بـــگـــیـــر دف
بــاد بــه بــیـشـه درفـکـن در سـر سـرو و بـیـد زنتـا کـه شـوند سـرفـشـان بـید و چـنار صـف بـه صـف
بــیـد چـو خـشـک و کـل بــود بــرگ نـدارد و ثــمـرجــنـبــش کـی کـنـد ســرش از دم و بــاد لـاتــخــف
چــاره خــشــک و بــی مـدد نـفــخــه ایـزدی بــودکوست به فعل یک به یک نیست ضعیف و مستخف
نـخـلـه خـشـک ز امـر حـق داد ثـمـر بــه مـریـمـییــافـــت ز نــفـــخ ایــزدی مــرده حـــیــات مؤتـــنــف
ابــلــه اگــر زنـخ زنـد تــو ره عــشــق گــم مــکــنپــیـشـه عـشـق بــرگـزیـن هـرزه شـمـر دگـر حــرف
چـون غزلی بـه سر بـری مدحت شمس دین بـگووز تـــبـــریــز یــاد کـــن کــوری خـــصـــم نــاخـــلــف

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج