فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٩٤: دامن خود را کشید آه سرو ناز از دست من

دامــن خــود را کــشــیـد آه ســرو نــاز از دســت مــنآه کان آهوی وحـشی جـسـت بـاز از دست مناز ره بـــیــچـــارگـــی مـــی آرمـــش در دام خـــویــشگر …

دامــن خــود را کــشــیـد آه ســرو نــاز از دســت مــنآه کان آهوی وحـشی جـسـت بـاز از دست من
از ره بـــیــچـــارگـــی مـــی آرمـــش در دام خـــویــشگر به گردون می رود آن چاره ساز از دست من
از ادب هــر چـــنــد کــوتـــاه اســـت دســت جـــرأتـــمچـاک ها دارد چـو گـل دامـان نـاز از دسـت مـن
صید من وحشی است، بی زحمت نمی آید به دستصـد الـف بـر سـینه دارد شـاهبـاز از دسـت من
از غــبـــار خـــاطــرم آیــیــنــه هــا دربـــســـتـــه شــدسـنگ بـر دل مـی زند آیینه سـاز از دسـت مـن
گـــریـــه شــــادی مـــرا از وصـــل او مـــحــــروم کـــردبــرد وســواس وضــو وقـت نـمـاز از دســت مـن
بــس کـه پـیـچـیـدم بـه فـکـر زلـف، صـائب روز و شـببـر جـنون زد خـامـه مـعـنی طـراز از دسـت مـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج