فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٤٩٤: بگو بدانکه چون من عشق یار من دارد

بـگـو بـدانـکـه چـون مـن عـشـق یـار مـن داردکـه پـادشـاهی خـوبـان نگـار مـن داردبــبــوی او بــگـلـســتــان شـدم نـدیـدم هـیـچبــغــیـرلـالـه کـه رنـگ…

بـگـو بـدانـکـه چـون مـن عـشـق یـار مـن داردکـه پـادشـاهی خـوبـان نگـار مـن دارد
بــبــوی او بــگـلـســتــان شـدم نـدیـدم هـیـچبــغــیـرلـالـه کـه رنـگـی زیـار مـن دارد
عـجــب مـدار کـه بــرگـیـردم زپــشــت زمـیـنبدین صفت که غمش رو بکار من دارد
کسی که در غمش ازچشم خون همی باریدفــراغــت از مــژه اشــکــبــار مـن دارد
نـسـاخـت خــانـه بــهـمـسـایـگـی مـن دولـتچـو محـنتـش وطن اندر جـوار من دارد
خـدنـگ غـمـزه بــهـر جـانـبــی هـمـی فـگـنـدمگر که چـشمش عزم شـکار من دارد
پــیـام کــرد مـرا یـار و گــفــت هـر مـگــســیطـمـع بــلـعـل لـب قـنـد بــار مـن دارد
دریـن مـیـانـه بــدســت کــســی دهـد دولـتگـل وصـال کـه در پــای خــار مـن دارد
اگــر هـزار گـلـش بــشــکــفــد زهـر چــمـنـینظـر سـوی رخ همچـون بـهار من دارد
بـراه عـشـق مـن امـروز سـیف فـرغـانـیـسـترونـده یـی کـه دلـی زیـر بـار مـن دارد
سـحـرگـهـان بـمـن آورد بـوی دوسـت نـسـیم(مگر نسـیم سـحـر بـوی یار من دارد)

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج