فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٤٩٣: عیسی روح گرسنه ست چو زاغ

عیسی روح گرسنه سـت چـو زاغخــر او مــی کــنـد ز کــنـجــد کــاغچـونک خـر خـورد جـمله کـنجـد رااز چـه روغـن کـشـیـم بــهـر چــراغچونک خورشید سوی عقرب ر…

عیسی روح گرسنه سـت چـو زاغخــر او مــی کــنـد ز کــنـجــد کــاغ
چـونک خـر خـورد جـمله کـنجـد رااز چـه روغـن کـشـیـم بــهـر چــراغ
چونک خورشید سوی عقرب رفتشـد جـهـان تـیره رو ز مـیغ و ز مـاغ
آفــتــابــا رجــوع کــن بــه مــحــلبـــر جــبــیــن خــزان و دی نــه داغ
آفــتـــابـــا تــو در حــمــل جــانــیاز تـو سـرسـبـز خـاک و خـندان بـاغ
آفــتــابــا چــو بــشــکـنـی دل دیاز تـــو گـــردد بـــهــار گـــرم دمـــاغ
آفــتـــابـــا زکــات نــور تـــو اســتآنــچ ایــن آفـــتـــاب کـــرد ابـــلـــاغ
صــد هــزار آفــتــاب دیــد احــمــدچـــون تـــو را دیــده بـــود او مــازاغ
زان نـگـشـت او بـگـرد پـایه حـوضکــو ز بــحــر حــیــات دیـد اســبــاغ
آفــتــابــت از آن هــمــی خــوانــمکـه عـبـارت ز تـسـت تـنـگ مـسـاغ
مــژده تــو چــو درفــکــنــد بـــهــاربـاغ بـرداشـت بـزم و مجـلس و لاغ
کـرده مـســتــان بــاغ اشــکـوفــهکــرده ســیـران خــاک اســتــفــراغ
حــلـه بــافـان غـیـب مـی بــافـنـدحــلـه هـا و پــدیـد نـیـســت پــنـاغ
کـــی گـــذارد خـــدا تـــو را فـــارغچــون خــدا را ز کـار نـیـســت فـراغ
صـــد هــزاران بـــنــا و یــک بـــنــارنــگ جــامــه هــزار و یـک صــبــاغ
نـــغــــزهـــا را مــــزاج او مــــایـــهپـــوســـت هــا را عـــلــاج او دبـــاغ
لــعــل هـا را درخــش او صــیـقــلســیـم و زر را کــفــایــتــش صــواغ
بــلــبــلــان ضــمـیـر خــود دگــرنـدنطق حس پیششان چو بانگ کلاغ
بــس کـه هـمـراز بــلـبــلـان نـبـودآنــک بـــیــرون بـــود ز بـــاغ و ز راغ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج