فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٤٩٣: دل سقیم شفا یابد از اشارت عشق

دل سـقـیم شـفـا یـابـد از اشـارت عـشـقاگر نجـات خـوهی گوش کن عبـارت عشـقچـو غـافـلـان مـنـشـین، راه رو کـه بـرخـیزددوکـون از سـر راهـت بـیک اشـارت عـش…

دل سـقـیم شـفـا یـابـد از اشـارت عـشـقاگر نجـات خـوهی گوش کن عبـارت عشـق
چـو غـافـلـان مـنـشـین، راه رو کـه بـرخـیزددوکـون از سـر راهـت بـیک اشـارت عـشـق
خـبـر دهـد کـه تـو مـردی وشـد دلـت زنـدهزمرگ رسـتـی اگر بـشنوی بـشـارت عشق
چو هیزم ارچه بسی سوختی ولی خامیکه همچو دیگ نجـوشیدی از حرارت عشق
تـو بـر وضـوی قدم بـاش ودل مده بـکسـیکه دوسـتـی حـدث بـشکند طهارت عشـق
گرت دلسـت کـه سـرمایه دار وصـل شـویزسـوز بـگـذر ودرسـاز بــا خـسـارت عـشـق
چـوآسـمان اگرش صد هزار بـاشـد چـشـمهمیشـه کور بـود مرد بـی بـصـارت عـشـق
ورای عـشـق خـرابــیـسـت تــاسـرت نـرودبـرون منه قـدمی هرگـز از عـمـارت عـشـق
غــلــام وار هــمــی کــن ایــاز را خـــدمــتکه خواجه چاکر بنده است در امارت عشق
شبـی زشربـت وصلش دهان کنی شیرینچـوتـلـخ کـام شـوی روزی از مرارت عـشـق
دگـر زحـادثـه غـم نـیسـت سـیف فـرغـانیتـرا کـه خـانـه بــتـاراج شـد زغـارت عـشـق

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج