فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٤٩٢: گویند شاه عشق ندارد وفا دروغ

گــویــنــد شـــاه عــشــق نــدارد وفــا دروغگــویـنـد صــبــح نــبــود شــام تــو را دروغگویند بـهر عشق تـو خود را چـه می کشیبـعـد از فـنـای جـسـم نـ…

گــویــنــد شـــاه عــشــق نــدارد وفــا دروغگــویـنـد صــبــح نــبــود شــام تــو را دروغ
گویند بـهر عشق تـو خود را چـه می کشیبـعـد از فـنـای جـسـم نـبــاشـد بـقـا دروغ
گویند اشک چشم تو در عشق بیهده ستچون چشم بسته گشت نبـاشد لقا دروغ
گــویـنـد چــون ز دور زمــانـه بــرون شــدیـمزان سـو روان نـبــاشـد ایـن جـان مـا دروغ
گـویـنـد آن کـسـان کـه نـرسـتــنـد از خـیـالجــمـلـه خــیـال بــد قــصــص انـبــیـا دروغ
گـویـنـد آن کـسـان کـه نـرفـتـنـد راه راسـتره نـیـسـت بـنـده را بـه جـنـاب خـدا دروغ
گـــویــنـــد رازدان دل اســـرار و راز غـــیـــببــی واســطــه نـگـویـد مـر بــنـده را دروغ
گــویــنــد بـــنــده را نــگـــشـــایــنــد راز دلوز لـطـف بـنـده را نـبــرد بــر سـمـاع دروغ
گویند آن کسـی که بـود در سـرشـت خـاکبــا اهــل آســمــان نــشــود آشــنــا دروغ
گــویـنــد جــان پــاک از ایـن آشــیـان خــاکبــا پــر عــشــق بــرنــپــرد بــر هــوا دروغ
گـــویــنــد ذره ذره بـــد و نــیــک خـــلــق راآن آفــتـــاب حـــق نــرســانــد جـــزا دروغ
خـامـوش کـن ز گـفـت وگـر گـویدت کـسـیجز حرف و صوت نیست سخن را ادا دروغ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج