فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٤٩١: امروز روز شادی و امسال سال لاغ

امـروز روز شــادی و امـســال ســال لــاغنیکـوسـت حـال ما کـه نکـو بـاد حـال بـاغآمد بـهار و گفـت بـه نرگس بـه خـنده گلچشم من و تو روشن بی روی زشت زاغگ…

امـروز روز شــادی و امـســال ســال لــاغنیکـوسـت حـال ما کـه نکـو بـاد حـال بـاغ
آمد بـهار و گفـت بـه نرگس بـه خـنده گلچشم من و تو روشن بی روی زشت زاغ
گـل نقـل بـلبـلان و شـکـر نقـل طـوطـیانسبـزه ست و لاله زار و چـمن کوری کلاغ
بـا سـیب انار گفـت کـه شـفـتـالویی بـدهگـفـت این هوس پـزند همـه مـنبـلـان راغ
شفتـالوی مسیح بـه جان می توان خریدجـانی نه کـز دلسـت تـرقـیش نه از دماغ
بـاغ و بـهار هسـت رسـول بـهشـت غیببـشـنو کـه بـر رسـول نبـاشـد بـجـز بـلـاغ
در آفــتــاب فــضــل گــشــا پــر و بــال نـوکـز پـیـش آفـتـاب بـرفـتـسـت مـیغ و مـاغ
چـندان شـراب ریخـت کنون سـاقی ربـیعمسـتـسقیان خـاک از این فیض کرده کاغ
خـورشـید مـا مـقـیم حـمـل در بـهار جـانفـارغ ز بـهمنسـت و ز کانون زهی مسـاغ
سـر همـچـنین بـجـنـبـان یعـنی سـر مـراخـــاریــدن آرزوســـت نــدارم بـــدو فـــراغ
امـروز پــایـدار کـه بــرپــاســت ســاقـیـیکآبـسـت خـاک را و فـلک را دو صـد چـراغ
گـه آب مـی نـمـایـد و گـه آتــشـی کـز اودل داغ داغ بــود و رهــانــیـده شــد ز داغ
غم چیغ چیغ کرد چو در چنگ گربه موشگو چیغ چیغ می کن و گو چـاغ چـاغ چـاغ
آتـش بـزن بـه چـرخـه و پـنبـه دگـر مریسگردن چو دوک گشت این حرف چون پـناغ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج