فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٩٠: مدارم یک زمان از کار فارغ

مـــدارم یـــک زمـــان از کـــار فـــارغکــه گــردد آدمـی غــمــخــوار فــارغچـو فارغ شد غم او را سـخـره گیردمــبــادا هــیــچ کــس ای یــار فــارغقــ…

مـــدارم یـــک زمـــان از کـــار فـــارغکــه گــردد آدمـی غــمــخــوار فــارغ
چـو فارغ شد غم او را سـخـره گیردمــبــادا هــیــچ کــس ای یــار فــارغ
قــلـنـدر گـر چــه فــارغ مـی نـمـایـدولــیـکــن نـیـســت در اســرار فــارغ
ز اول مـی کـشـد او خــار بــســیـارهمه گل گشت و گشت از خار فارغ
چـو مـوری دانـه هـا انـبـار مـی کـردسـلـیـمـان شـد شـد از انـبــار فـارغ
چـو دریـاییسـت او پـرکـار و بـی کـاراز او گـــیــرنـــد و او ز ایــثـــار فـــارغ
قلندر هسـت در کشـتـی نشسـتـهروان در را و از رفــــــتـــــــار فــــــارغ
در این حیرت بسی بینی در این راهز کـــشـــتـــی و ز دریـــابـــار فـــارغ
بـه یاد بـحـر مسـت از وهم کشتـینـشـسـتـه احـمـقـی بــسـیـار فـارغ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج