فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤٨

عـروس چــمـن راســت زیـور شـکـوفـهســر شــاخ راهـســت افـســر شـکـوفـهکـنـون بــر (ســر) شــاخ فــرقـی نـداردشـــکــوفـــه ز زیــور ز زیــور شـــکــوف…

عـروس چــمـن راســت زیـور شـکـوفـهســر شــاخ راهـســت افـســر شـکـوفـه
کـنـون بــر (ســر) شــاخ فــرقـی نـداردشـــکــوفـــه ز زیــور ز زیــور شـــکــوفـــه
بــفـصـل خــزان بــود صــفـراش غـالـبکـنـون بــاغ را هـسـت در خــور شـکـوفـه
بــصــد پــرده بــلــبــل نــواســاز گــرددچـو بــگـشـاد بــر شـاخ صـد در شـکـوفـه
در آن دم کـه شـاخ آسـتـین بـرفـشـاندهـمــی آر دامــان و مــی بــر شــکــوفــه
یـکـی عـاشـق نـازنـیـن اسـت بــلـبــلیــکــی شــاهــدی نــازپـــرور شــکــوفــه
چــو آگــه شــد از بــی نـوایـی بــلـبــلز دوری خـویـش آن سـمـن بــر شـکـوفـه
درخـــتـــان بـــی بـــرگ را کـــرد آنـــکبــســیـم و زر خــود تــوانـگـر شــکــوفــه
بــرغـم زمـسـتـان مـمـسـک بـهـر سـوگـل ســیـمـتــن مـی کـنـد زر شــکـوفــه
بـیک هفـتـه چـون گـل جـهانـگـیر گـرددکه سـلطـان بـهارسـت و لشـکر شـکوفه
درختـست طوبـی صفت زآنکه بـستـانبـهـشـتـسـت از آن حـور پـیکـر شـکـوفـه
ز نامـحـرم و مـسـت چـون بـاغ پـر شـدزاســتــار غــیـب آن مـســتــر شــکـوفــه
بـــرون آمــد و مــادر خــویــشــتــن (را)در آورد در زیــــر چـــــادر شـــــکــــوفــــه
شـراب از کجـا خـورد مطرب که بـودشکه شاخست سرمست و ساغر شکوفه
چــو نـقــاش قــدرت روان کــرد خــامـهقــلــم رانــد بـــر نــقــش آزر شـــکــوفــه
ز نفـخ لـواحـق شـود همـچـو عـیسـیبـــروح نــبـــاتـــی مــصـــور شـــکـــوفـــه
ازین پـس کـند شـاخ همـچـون عـصـا راچــو دســت کـلـیـم پــیـمـبــر شــکـوفــه
زمـیـن مـدتـی بــود چـون خـارپـشـتـیکشـیده درون چـون کشـف سـر شـکوفه
کـــنــون زیــنــت بـــال طـــاوس یــابـــدچـو بــگـشـاد در گـلـسـتـان پـر شـکـوفـه
ازین پـیش بـا خـار و خـس بـود ملـحـقکـه در شــاخ تــر بــود مـضـمـر شـکـوفـه
کـنـون سـبـزه را خـفـتـه در زیـر سـایـهدر آغــوش گـل بــیـن و در بــر شــکـوفــه
جـهان آنچـنان شد که هرجـا که بـاشدکـند مـسـت پـیوسـتـه قـی بـر شـکـوفـه
چــــــو آوازه روی آن ســــــروگـــــل رخبــگـیـرد هـمـی هـفـت کـشـور شـکـوفـه
بــبــسـتــان درآی و بــبــیـن بــامـدادانبـــیـــاد گـــل روی دلـــبـــر شـــکـــوفـــه
سـهـی ســرو بــاغ جــمـال آن نـگـاریکه از حـسـن بـاغـیسـت یکسـر شـکوفه
زهی روی تـو خـوشـتـر از هر شـکوفـهنـبــاشـد چـو تــو خـوب مـنـظـر شـکـوفـه
ورقـــهــای گــل را یــکـــایــک بـــدیــدمز حـسـن تـو جـزویسـت در هر شـکـوفـه
بآب رخـــت گـــر بـــرآیـــد نـــبـــیـــنـــداز آتــش زیـان چــون ســمـنـدر شـکـوفـه
بـبـاغ جـمـالـت کـه فـردوس جـان شـدصــنـوبــر دهـد مـیـوه عــرعــر شــکـوفــه
تـو آن آهـوی مـشـک مـویـی کـه گـرددچــو نـافــه بــبــویـت مـعــطــر شــکـوفـه
اگـــر بـــاد بـــویـــت بآتـــش رســـانـــدکـنـد عــود در عــیـن مـجــمـر شــکـوفــه
بـــیـــاد تـــو در قـــعـــر دوزخ بــــرویـــداز آتــش بــنـفــشــه از اخــگـر شــکـوفـه
اگــر پـــرتـــوی از رخـــت بـــر گــل آیــدمـــه و آفـــتــــاب آورد بــــر شـــکـــوفـــه
ور از روی خـوبــت عـرق بــر وی افـتــدبـــرون آیــد از شــاخ شــکــر شــکــوفــه
وگــر بــوی زلـفــت بــبــســتــان درآیـدچــو مـوی تــو گـردد مـعــنـبــر شــکـوفـه
مـــدد گـــر ز رویــت نـــیــابـــد بـــرآیــدچــو بــرگ خــزانـی مـزعــفــر شــکـوفــه
صــفــا گــر از آن رخ نــگــیـرد بــمــانــدچـــو آب بـــهــاری مــکـــدر شـــکـــوفـــه
اگــر تــو بــنـزدیـک ایـن عــاشــق آیـیاز آن روی تــا پــا نــهــی بـــر شــکــوفــه
ز خـــاک ســر کــوی مــا گــل بـــرویــدبــدان سـان کـه از شـاخـه تــر شـکـوفـه
تــو چــون بــگـذری از بــرت گـل بــریـزدصـبــا بــر زمـیـن گـو مـگـسـتـر شـکـوفـه
گـر از خـاک کـوی تــو صـابــون نـسـازدنــشــویــد رخ خـــود مــنــور شـــکــوفــه
بــکــافــور بــرفــی شــود زنـگـی آســاســیــه روی چــون داغ گــازر شــکــوفــه
بـــبــــاغ ار درآیـــی ز بـــهـــر نـــثـــارتایــا مــر رخـــت را ثـــنــاگــر شـــکــوفـــه
کـنـد مـیـوه را هـمـچـو بــاران نـیـسـانصــدف وار در ســیـنـه گـوهـر شــکـوفــه
رخ از پــرده بـــنــمــود وز شــرم رویــتایــا گــل تــرا بـــنــده چــاکــر شــکــوفــه
بــیـکـبــار چــون مـه فـرو رفـت اگـرچـهکـه یـک یـک بــرآمـد چـو اخـتـر شـکـوفـه
نـظـر کـرد و در گـلـسـتـان پـرتـوی دیـداز آن روی همـچـون مـه و خـور شـکـوفـه
بـــوصــف گــل روی تـــو داســـتـــانــیشـنـود و نـمـی داشــت بــاور شــکـوفـه
بـــبـــادی چـــنـــان از هــوا انــدر آمـــدکـه بــا خــاک ره شــد بــرابــر شــکـوفـه
خــوهـد از پــی آنـکــه روی تــو بــیـنــدهمه چـشـم خـود را چـو عـبـهر شـکوفـه
مـه و خـور بــحـسـنـنـد هـمـشـیـره تـواز آن ســان کـه گـل را بــرادر شــکــوفــه
دریـن فـصـل گـل بـا چـو تـو لـالـه روییچــو زنــبـــورم افــتــاده انــدر شــکــوفــه
ز وصـف گـل روی تــو گـشــت شــعـرمچــو بــاغ از بــهـاران ســراسـر شـکـوفـه
زمـسـتـان عـشـقـت درین موسـم گـلزمن کـس نکـردسـت خـوشـتـر شـکوفـه
بـدل گـفـت حـسـنت کـه در بـاغ مـهرماگـــر مــیــوه داری بـــیــاور شـــکـــوفـــه
بـبست این چنین نخل و گفتا ازین پسبـــــبـــــازار دوران بــــرآور شــــکــــوفــــه
درخـت عبـارت که شـاخـش بـلندسـتیــکــی مــیــوه دارد مــعــبــر شــکــوفــه
بـر چـون تـو سـروی کـه از خـاک پـایـتهـمـی رویـد از گــل نـکــوتــر شــکــوفــه
درخـــت گــل آور بـــود نــخــلــبـــنــدیکــه از مــوم ســـازد مــزور شـــکـــوفـــه
چــو اجــزای شــعــر مـرا بــرفـشــانـیبــــریـــزد ز اوراق دفـــتــــر شــــکـــوفـــه
ز لـب انگـبـین مـی دهی عـاشـقـان راازین شـعـر چـون نحـل می خـور شـکوفه
گــر از قــامـتــت بــرنـخــوردیـم شــایـدنــیــایــد ز ســرو و صــنــوبــر شــکــوفــه
نــگــارا اگــر شــاخ وصــل تــو پــنــهـانز مـن مـی کـنـد جــای دیـگـر شــکـوفــه
بـدین شـعـر بـوسـی طـمـع دارم از تـوطــلـب مـی کـنـم مـیـوه را در شــکـوفــه
مــرا کـــام خـــوش کــن بآب دهــانــتکه خوش نبود ای دوست بی بـر شکوفه
کـبــوتــر بــوقــتــی کـه دلـجــوی گـرددکــنــد در دهــان کــبـــوتـــر شـــکــوفـــه
نــظــر کــن زمــانــی بــبــاغ ضــمــیـرمکـه بــی حـد بــرآورد و بـی مـر شـکـوفـه
درخــت افـگـن دعـوی شــاعـران شــدزبــان مــن آن تــیــغ جــوهــر شــکــوفــه
ز بـسـتـان خـاطـر بـرنـد ایـن جـمـاعـتبــرای عــلــف نــزد هــر خــر شــکــوفــه
نه خوش بوی گردد بسعی کس ار چهکــنــد در دهــان غــضــنــفــر شــکــوفــه
تـو مـی نـشـنوی ورنه در گـوش عـارفچـو طـوطیسـت دایم سـخـن ور شـکوفه
بــســی بــی زبــان از دل پــاک هـردمهـمــی گــویـد الــلــه اکــبــر شــکــوفــه
ز دیــــوان فــــطــــرت خــــط نــــور داردنــوشــتـــه بـــر آن روی انــور شــکــوفــه
که عالم همه محـضـر حـسـن یارسـتیـکــی از گــواهـان مـحــضــر شــکــوفــه
بــرافـراز اغـصـان شـهـابـیـسـت ثـاقـبمــشــعــشــع بــروی مــنــور شــکــوفــه
دل پـــاک را چـــون صــفــات مــقــدسمـــذکـــر ز ذات مـــطـــهـــر شـــکـــوفـــه
کـتـابــیـسـت عـالـم ز افـعـال و اسـمـاوزآن جـمـلـه جـزویـسـت ابــتـر شـکـوفـه
اگـر درس مـعــنـی بــخــوانـی بــدانـیکـه فـعـلی دگـر راسـت مصـدر شـکـوفـه
وگـر عــلـم بــاطــن بــدانـی بــبــیـنـیکـه ظـاهر جـمالسـت و مظـهر شـکـوفـه
چـو تـو عـندلـیب گـلـسـتـان عـشـقـیتــرا گــل مـیـســر مـســخــر شــکــوفــه
مـربـع نـشـیـن در چـمـن چـون بــرآمـدز شــــاخ مـــطـــول مـــدور شـــکـــوفـــه
مـثـلـث خـور از جـام عـشـق و مـثـنـیسـخـن مـی سـرابــر گـل و بـر شـکـوفـه
بـذین شـعـر دیوان مـن هسـت بـاغـیبــهـر فــصــل در وی مـیـســر شــکـوفــه
هرآنکـس کـه محـرور عـشـقـسـت اوراشــراب گـلـســت ایـن مـکـرر شــکـوفــه
درخــت ضــمــیــرت کــه بــارش زرآمــدکــنــد شـــاخ او در و گــوهــر شــکــوفــه
ز شــعــر تــو عــارف مـلــالـت نـبــیـنـدبــهـشــتــی کـنـد ز آب کـوثــر شــکـوفـه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج