فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٨: ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما

ماه درسـت را بـبـین کو بـشـکـسـت خـواب ماتـافـت ز چـرخ هفـتـمـین در وطـن خـراب مـاخواب ببر ز چشم ما چون ز تو روز گشت شبآب مده به تشنگان عشق بس است آب …

ماه درسـت را بـبـین کو بـشـکـسـت خـواب ماتـافـت ز چـرخ هفـتـمـین در وطـن خـراب مـا
خواب ببر ز چشم ما چون ز تو روز گشت شبآب مده به تشنگان عشق بس است آب ما
جـمله ره چـکـیده خـون از سـر تـیغ عـشـق اوجـمـلـه کـو گـرفـتــه بــو از جـگـر کـبــاب مـا
شــکـر بــاکـرانـه را شــکـر بــی کـرانـه گـفــتغره شدی بـه ذوق خود بـشنو این جواب ما
روتــرشــی چــرا مـگـر صـاف نـبــد شــراب تــواز پـی امتـحـان بـخـور یک قـدح از شـراب ما
تــا چــه شـونـد عـاشـقـان روز وصـال ای خــداچـونک ز هم بـشـد جـهان از بـت بـانقاب ما
از تـبــریـز شـمـس دیـن روی نـمـود عـاشـقـانای کــه هـزار آفــریـن بــر مـه و آفــتــاب مــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج