فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٨: عید آمد و خوش آمد دلدار دلکش آمد

عـیـد آمـد و خـوش آمـد دلـدار دلـکـش آمـدهر مـرده ای ز گـوری بـرجـسـت و پـیشـش آمـددل را زبـان بـبـاید تـا جـان بـه چـنـگـش آردجــان پــاکـشـان بــیـا…

عـیـد آمـد و خـوش آمـد دلـدار دلـکـش آمـدهر مـرده ای ز گـوری بـرجـسـت و پـیشـش آمـد
دل را زبـان بـبـاید تـا جـان بـه چـنـگـش آردجــان پــاکـشـان بــیـایـد کـان یـار ســرکـش آمـد
جـان غـرق شـهد و شـکـر از منبـع نبـاتـشمــه در مــیـان خــرمــن زان تــرک مــه وش آمــد
خـاک از فـروغ نفـخـش قـبـله فـرشـتـه آمدکآب از جـــوار آتـــش هــمــطـــبـــع آتـــش آمـــد
جـان و دل فرشـتـه جـفت هوای حـق شـدگــردون فــرشــتــگــان را زان روی مـفــرش آمــد
نر باش و صیقلی کن دل را و نقش برخوانبی نقش و بی جهات این شش سو منقش آمد
آن لـعـل را در آخـر در جـیـب خـویش یـابـیبــر جــیـب پــاک جـیـبــان نـورش مـر شـش آمـد
ز افیون شربـت او سرمسـت خـفت بـدعتز اســتـــون رحـــمــت او دولــت مــنــعــش آمــد
ای هوشمند گوشی کو را کشید دسـتـشوی روســپــیــد رویـی کــز وی مــخــمــش آمــد
خـامـوش پـنـج نـوبـت مـشـنـو ز آسـمـانیکـان آسـمـان بــرون ایـن پـنـج و ایـن شـش آمـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج