فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٨: از ما حدیث زلف و رخ دلستان مپرس

از ما حـدیث زلـف و رخ دلـسـتـان مپـرسطـوفـان رسـیده را ز کـنار و میان مـپـرسحیران عشق راخبراز هجر و وصل نیستاز خـار خشک حـال بـهار و خـزان مپـرسنـاخـن…

از ما حـدیث زلـف و رخ دلـسـتـان مپـرسطـوفـان رسـیده را ز کـنار و میان مـپـرس
حیران عشق راخبراز هجر و وصل نیستاز خـار خشک حـال بـهار و خـزان مپـرس
نـاخـن مـزن بـه سـینـه مـاتـم رسـیدگـاناز بـیدلـان حـدیث دل خـونچـکـان مپـرس
پـیش خـدنگ او سـخـن از نیشـکـر مـگـوتا مغز هست، یکقلم ار استخوان مپرس
چون گل نظر بـه سینه صدچـاک من فکناز تــیـغ بــازی مـژه دلـسـتــان مـپــرس؟
از دشـمـنـان خـود نـتـوان بـود بـی خـبــرآخر تـرا که گفت که از دوستـان مپـرس؟
دوری نـیازمـوده چـه دانـد هجـر چـیسـتاز موج آب، حـال جـگر تـشـنگان مپـرس؟
تـیر کج ازنشان خـبـر راسـت چـون دهد؟از طالب نشـان، خـبـر بـی نشان مپـرس
آن را کـه هسـت بـاتـو زبـان و دلش یکیدل رابـه خـامـه تـانکـنی یکـزبـان مـپـرس
در زیــر کــوه قـــاف پـــر مــور رابـــبـــیــناز بــار عـشـق، حـال دل نـاتـوان مـپـرس
تــا مـی تـوان شـنـیـد ز مـوران تـلـخـکـاموصف شکر ز طوطی شیرین زبـان مپرس
در خـاک و خـون تـپـیدن خورشید رابـبـیندیـگـر ز بــی نـیـازی آن آسـتـان مـپــرس
بـنگر چه رغبـت است به ساحل غریق راصـائب عیار شـوق من و اصفهان مپـرس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج