فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤٨٨: گرترا بی عشق ازین سان زندگانی بگذرد

گـرتـرا بـی عـشـق ازین سـان زندگـانی بـگـذردوینـچـنـین بـی حـاصـل ایام جـوانی بـگـذردزآن همی تـرسـم که بـا صد تـیرگی مانند سیلدر جــهـان خــاکــت آب ز…

گـرتـرا بـی عـشـق ازین سـان زندگـانی بـگـذردوینـچـنـین بـی حـاصـل ایام جـوانی بـگـذرد
زآن همی تـرسـم که بـا صد تـیرگی مانند سیلدر جــهـان خــاکــت آب زنـدگــانـی بــگـذرد
ازجـهان عـشـق مـگـذر چـون رسـی آنجـا ازآنکدرخــرابــی مـیـرد آن کــز آبــدانـی بــگـذرد
خـویشـتـن درآتـش عـشـقی فـگن تـا نفـس تـودر شـرف زیـن مـردم آبــی ونـانـی بــگـذرد
چـون هـمـایـان مـلـایک زین شـتـرمـرغـان دهـر،کز طبـیعت چـون خـروسـانند، رانی، بـگذرد
ازبـرای قوت جـان در دسـت میر اشـکار عـشـقگوشت بـیند زین سگان استـخوانی بـگذرد
راحــت تــن تــرک کــردن کــار مــرد زاهـدســتعاشق آن بـاشد که از راحات جانی بـگذرد
چـون جـو حـظ تـو کم شـد زآخـر سـنگین خـاکاسـب سـیرت زین خـران کـاهدانی بـگـذرد
آتــش شـوقـت چــو در دل تــیـز گـردد جــان تــوهمچو روح القدس ازین چرخ دخانی بـگذرد
تـرک دام و دانـه کـن تــا روح چـون شـهـبــاز تـوآیـد انـدر طـیـر و از ســیـر مـکـانـی بــگـذرد
ثقل هستی دور کن از دوش جان کامید نیستکز سبک روحان کسی با این گرانی بگذرد
ای کـه گـر در کـویت آید سـیف فـرغـانـی دمـیبــی درنــگ از حــد ایـام زمــانــی بــگــذرد
چـون جـهـان سـیـارراهـت یک هـنـر دارد کـه تـواز مـقـامـات آنـچـنـانکـش بـگـذرانی بـگـذرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج