فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٤٨٧: گشت گرد عالم وبر آستانت سر نهاد

گـشـت گـرد عـالـم وبــر آسـتــانـت سـر نـهـاددل که تخت خود بر از کرسی هفت اختر نهادکـشـور عـشـق از حـوادث ایـمـن آمـد زآن دلـمپـشـت بـرآفـاق کـرد ورو …

گـشـت گـرد عـالـم وبــر آسـتــانـت سـر نـهـاددل که تخت خود بر از کرسی هفت اختر نهاد
کـشـور عـشـق از حـوادث ایـمـن آمـد زآن دلـمپـشـت بـرآفـاق کـرد ورو بــدیـن کـشـور نـهـاد
ازخــواص خــانــه تـــســت آنــکــه دراول قــدمسـرنـهد بـیرون درآنـکـس کـه پـای انـدر نـهـاد
همچـو دانه جـان فشـاند پـیش هر مرغ آنکه اوپـای دل در دام عـشـق همـچـو تـو دلـبـر نهاد
زآفـتــاب حـسـن تـو افـتـاد بــر دل نـور عـشـقپــرتـو خـورشـیـد در اجـزای کـان گـوهـر نـهـاد
پـادشـاهان را جـهان بـخـشـید ومـارامـهر خـوددیــگــران راســنــگ ومــارا در تــرازو زر نــهــاد
چـون زسیر عاشقان ازخـاک کویت گرد خاستازبــرای عـزتــش جــبــریـل بــر شـهـپــر نـهـاد
زآتــش آه زبـــان ســوزم نــمــی یــارد خــیــالبـرلـب خـشـکـم بـخـواب انـدر دهـان تـر نـهـاد
من چـو شـکر در قصـب ایمن بـدم ازسـوخـتـنعـنـبـر خـطـت مـرا چـون عـود در مـجـمـر نهاد
چـون تـوانم حال خود پـوشید چون عشقت مرادر گـریبـان مـشـک وانـدر آسـتـین عـنـبـر نهاد
من بشکر زآن سبب خود رادهان خوش میکنمکـزلـبــت بــردنـد شــیـریـنـی ودر شــکـرنـهـاد
حـسـن تـو بـالـا وپـسـتـی زود گـیر چـون قـدتسر سوی بـالا وزلفت سوی پـسـتـی سرنهاد
سـیف فرغانی ازین پـس شـعـر تـو عـالی کندحــسـن اوکـز پــایـه اعـلـی قـدم بــرتــر نـهـاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج