فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٤٨٧: کل عقل بوصلکم مدهش

کـل عـقـل بـوصـلـکـم مـدهـشکــل خــد بــبــیـنـکــم مـخــدشمسـت گشتـم ز طعنه و لافشدردیش خوشتر است یا صافشبــصـر الـعـقـل مـن جـلـالـتــکـممـثــل الـت…

کـل عـقـل بـوصـلـکـم مـدهـشکــل خــد بــبــیـنـکــم مـخــدش
مسـت گشتـم ز طعنه و لافشدردیش خوشتر است یا صافش
بــصـر الـعـقـل مـن جـلـالـتــکـممـثــل الـتــرک عــیـنـه اخــفـش
کــر شــوم تــا بــلـنـدتــر گـویـدهـر کـه او دم زنـد ز اوصــافــش
شـارب الـخـمر کـیف لـا یسـکـرصـاحـب الحـشـر کیف لا ینعـش
زان دمـی کــو دمـیـد در عــالـمگـشـت پـرگل ز قـاف تـا قـافـش
مـســکـن الـروح حــول عــزتــهمسـکـن لیس فـیه یسـتـوحـش
انـــدرآیــد ســـپـــهــر تـــا زانــوچـو کشـد بـوی مشک از نافش
مـن اتــاه الـی الــخــلــود اتــیو انتـهی من مـکـانه الـمـرعـش
جان برید از جهان و عذرش اینکـالـفــتــی یـافــتــم ز ایـلـافـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج