فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٤٨٧: مجلس اغیار را از خنده گلریزان مکن

مـجـلـس اغـیار را از خـنده گـلـریزان مـکـنچـشـم خـونبـار مرا همکاسـه طـوفـان مکنچشم اگر کافر شود از کس متاع دل مگیرزلــف اگــر زنـار بــنـدد غــارت ای…

مـجـلـس اغـیار را از خـنده گـلـریزان مـکـنچـشـم خـونبـار مرا همکاسـه طـوفـان مکن
چشم اگر کافر شود از کس متاع دل مگیرزلــف اگــر زنـار بــنـدد غــارت ایـمـان مـکــن
ای خدا ناتـرس آن چـاک گریبـان را بـپـوششــعـلـه آه مـرا در انـجــمـن عــریـان مـکـن
از بــرای امــتــحــان اول نـمـک بــر داغ زنگـر بـنالـم سـوده الـمـاس را سـامـان مـکـن
سـیـنـه صـائب زیـارتـگـاه اربــاب دل اسـتگر مسلمان زاده ای این کعبه را ویران مکن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج