فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٨٦: علی الله ای مسلمانان از آن هجران پرآتش

عـلـی الـلـه ای مـسـلـمـانان از آن هجـران پـرآتـشظـلام فی ظـلام من فراق الحـب قد اغطـشچـو دور افـتـاد مـاهی جـان ز بـحـر افـتـاد در حـیلـهکما حـوت الش…

عـلـی الـلـه ای مـسـلـمـانان از آن هجـران پـرآتـشظـلام فی ظـلام من فراق الحـب قد اغطـش
چـو دور افـتـاد مـاهی جـان ز بـحـر افـتـاد در حـیلـهکما حـوت الشقی الیوم فی ارض الفلاینبـش
عجب نبود اگر عاشق شود بی جان در این هجراناذا ما الحوت زال الماء لا تـعجـب بـان تـعطش
اگـر مـنـکـر شـود مـردی ز ســوز عـاشــق ســوزانمتی یمتاز عین الشمس من عین له اعمش
چــو فـرش وصـل بــردارد شــفـا از مـنـزل عـاشــقفراش من لهیب النار من تـحت الفتـی یفرش
کـه تـا پـیغـام آن یوسـف بـدین یعـقـوب عـشـق آیدیبـرد ذاک و البـسـتـان و الفردوس یستـنعش
دلم در گوش من گوید ز حـرص وصل شـمس الدینالی تـبـریز یستسعی و فی تـبـریز یستفتش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج