فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٤٨٦: از سر صدق ارکسی بر آستانت سر نهاد

از سـر صـدق ارکـسـی بـر آسـتـانـت سـر نـهادتخت بـختش پـای بـرکرسی هفت اختر نهادحــبــذا آن عــاشــق ســیـار کــز صــدق طــلـبگـرد هردر گشـت وپـیش آسـت…

از سـر صـدق ارکـسـی بـر آسـتـانـت سـر نـهادتخت بـختش پـای بـرکرسی هفت اختر نهاد
حــبــذا آن عــاشــق ســیـار کــز صــدق طــلـبگـرد هردر گشـت وپـیش آسـتـانت سـر نهاد
درمقـامـات ارچـه عـاشـق را مـددها کـرد عـقـلعقل را از عشق قدسی چون توان برتر نهاد
گـرچـه سـوی آسـمـان هـمـراه بـاشـد جـبـرئیلچـون تـوانـد پـای بـر مـعـراج پـیـغـمـبـر نـهـاد
حرف عشقت نسخهای کفرو ودین را نسخ کردنـام آن نـسـخـه سـقـیم ونـام این ابـتـر نهاد
ازپـــی احـــیـــای امـــوات وعـــلـــاج دردمـــنـــدعـیسـی آمد رخـت جـالینوس رابـر خـر نهاد،
کـــارداران تـــوانـــد انـــدر جـــهـــان خـــاک وآبای فـتــاده آتــش عـشــق تــو مـارا در نـهـاد
پـرتـو خـورشـید کـندر طـبـع معـدن زر سـرشـتابـر در بـاران کـه در جـوف صـدف گـوهر نـهاد
هرکـه آمـد از جـهانـداران درین حـضـرت کـسـیکـو بـنـام خـویش مـهـری بـر جـبـین زر نـهـاد
چــون غــلــامــان از بــرای پــایـگــاه خــدمـتــتگر ملکشاهست عشقت نام او سنجـر نهاد
در ره وصف تـومسکین سیف فرغانی چـه گفتاسـب عـقلم سـم فگند ومرغ وهمم پـر نهاد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج