فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٤٨٥: دل غمین ز اندیشه روزی درین عالم مکن

دل غــمـیـن ز انـدیـشــه روزی دریـن عــالــم مـکــنبـهر گـندم پـشـت بـر فـردوس چـون آدم مکـنریـزش خــود را ز چــشــم مــردمــان پــوشــیـده داردر سخاو…

دل غــمـیـن ز انـدیـشــه روزی دریـن عــالــم مـکــنبـهر گـندم پـشـت بـر فـردوس چـون آدم مکـن
ریـزش خــود را ز چــشــم مــردمــان پــوشــیـده داردر سخاوت خویش را افسانه چون حاتـم مکن
گـر نـمـی خـواهـی شـود روشـن بـه مـردم حـال تـوراز خــود را اخــگــر پــیـراهـن مــحــرم مــکــن
عـــالـــم بـــالـــاســـت جـــای ایــن نـــهـــال بـــارورریـشـه خـود در زمـیـن عـاریـت مـحـکـم مـکـن
نـســیـه کـردن نـعـمـت آمـاده را از عــقـل نـیـســتالـتــفـات از کـاسـه زانـو بــه جــام جـم مـکـن
عـالـم روشـن بــه چـشـمـت زود مـی سـازد سـیـاهپـشت خود خم در تـلاش نام چون خاتـم مکن
رو مـــیـــاور در طــــواف کـــعـــبــــه بــــا آلـــودگـــیگـرد عــصــیـان را غــبــار خــاطــر زمـزم مـکـن
لـب بــبــنـد از حـرف نـیـک و بــد دریـن عـبــرت سـراخــاطــر آســوده خــود شــاهـراه غــم مــکــن
چـشـم اگـر داری کـه بـا خـورشـیـد هـمـزانـو شـویگر ز گل بستر کنندت، خواب چون شبنم مکن
پــیـش هـر نـاشــســتــه رویـی آبــروی خــود مـریـزدر زمـیـن شـور، ابـر خـویـش را بـی نـم مـکـن
خـون مـا را نـیـسـت جـز اشـک پــشـیـمـانـی ثــمـرجـوهر شـمـشـیر خـود را حـلـقـه مـاتـم مکـن
هر چه صائب می دهد قسمت، به آن خرسند باشخـاطـر خـود را غـمین از فـکر بـیش و کم مکن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج