فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٨٥: آمد آن خواجه سیماترش

آمـــد آن خـــواجـــه ســـیــمـــاتـــرشوان شکرش گشته چو سرکا ترشبـا همـگـان روتـرش اسـت ای عـجـبیا که بـه بـیرون خوش و بـا ما ترشاز کــرم خــواجــه ر…

آمـــد آن خـــواجـــه ســـیــمـــاتـــرشوان شکرش گشته چو سرکا ترش
بـا همـگـان روتـرش اسـت ای عـجـبیا که بـه بـیرون خوش و بـا ما ترش
از کــرم خــواجــه روا نــیــســت ایــنبـا همـه خـوش بـا مـن تـنـها تـرش
زین بـگـذشـتـیـم دریـغـسـت و حـیـفآن رخ خـوش طـلـعـت زیـبــا تــرش
ای ز تـو خـنـدان شـده هـر جـا حـزینوی ز تـو شیرین شده هر جا تـرش
شــاد زمــانــی کــه نــهــان زیــر لــبیـار هـمــی خــنــدد و لــالــا تــرش
گـر تــرشــی ایـن دم شــرطـی بــنـهکــه نــبـــود روی تـــو فــردا تـــرش
بــــهـــر خـــدا قـــاعـــده نـــو مـــنـــههــیـچ بــود قــاعــده حــلــوا تــرش
ایــن تــرشــی در چــه و زنــدان بـــوددیـد کـسـی بــاغ و تـمـاشـا تــرش
یوسـف خـوبـان چـو بـه زنـدان بـمـانـدهـیچ نـگـشـت آن گـل رعـنـا تـرش
تـــا بــــه ســـخـــن آمـــد دیـــوار و درکز چـه نه ای ای شـه و مولا تـرش
گــفــت اگــر غــرقــه ســـرکــا شــومکــی هـلـدم رحــمـت بــالــا تــرش
مـی دهـم عــشــق و نـدیـمـی کـنـدغـرقـه شـود در می و صـهبـا تـرش
دســت فــشــان روح رود مـســت تــامیمـنه کـه نیسـت بـدان جـا تـرش
بس کن و در شهد و شکر غوطه خورکــت نـهـلــد فــضــل مـوفــا تــرش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج