فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٨٤: در سرانجام عمارت عمر خود باطل مکن

در سـرانـجــام عـمـارت عـمـر خـود بــاطـل مـکـندر زمـین عـاریت چـون غـافـلـان مـنزل مـکـنتــا دل ویـرانــه ای را مــی تــوان تــعــمــیـر کــردنـقـد ا…

در سـرانـجــام عـمـارت عـمـر خـود بــاطـل مـکـندر زمـین عـاریت چـون غـافـلـان مـنزل مـکـن
تــا دل ویـرانــه ای را مــی تــوان تــعــمــیـر کــردنـقـد اوقــات گـرامـی صــرف آب و گـل مـکـن
جــز زمـیـن گــیـری نـدارد پــلـه عــشــق مـجــازآشیان چـون قمریان بـر سر و پـا در گل مکن
چـشـم اگـر داری کـه پـا در دامـن مـنزل کـشـیهمـرهی در قـطـع ره بـا مـردم کـاهل مـکـن
نقد جـان را عاقبـت تـسـلیم چـون خـواهی نموداز تـپـیدن بـیش ازین خـون در دل قـاتـل مکن
نـقـل زاد آخـرت بـا دسـت تـنـهـا مـشـکـل اسـتبـخـل در بـرگ و نـوا زنـهـار بــا سـایـل مـکـن
بی نگهبان نفس سرکش می شود مطلق عناناز کـمـین خـویـشـتـن صـیـاد را غـافـل مـکـن
صـرف بـاطـل سـاخـتـی سـر جـوش ایـام حـیـاتبـاری ایـن تـه جـرعـه اوقـات را بـاطـل مـکـن
شـمـع از آتــش زبــانـی سـر بــه جـای پــا نـهـاداز سبک مغزی زبان بازی به یک محفل مکن
یک جـهت شو در طریق عشـق چـون مردان مردبـیش ازین اوقـات صـائب صـرف لاطـایل مکن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج