فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٤٨٤: توبه من درست نیست خموش

تـوبـه من درسـت نیست خـموشمن بی توبـه را بـه کس مفروشبـــنــده عـــیــب نــاک را بـــمــرانرحـمت خـویش را از او بـمـپـوشتـو سـمـیع ضـمـیـر و فـکـری و …

تـوبـه من درسـت نیست خـموشمن بی توبـه را بـه کس مفروش
بـــنــده عـــیــب نــاک را بـــمــرانرحـمت خـویش را از او بـمـپـوش
تـو سـمـیع ضـمـیـر و فـکـری و مـالب بـبـسـتـه همی زنیم خـروش
هر غم و شادیی که صورت بستپیش تصویر توست خدمت کوش
نقـش تـسـلیم گشـتـه پـیش قلمگه پـلنگش کـنی و گاهی موش
مـی نـمـایـد فـســرده هـر چــیـزمهمچـو دیگند هر یکـی در جـوش
مــی زنــد نـعــره هـای پــنـهـانـیذره ذره چــو مــرغ مــرزنــگــوش
وقـت آمـد کـه بــشــنـویـد اســرارمی گـشـاید خـدا شـما را گوش
وقـت آمـد کـه سـبــزپـوشـان نـیـزدر رســـنــد از رواق ازرق پـــوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج