فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٤٨٣: مست گشتم ز ذوق دشنامش

مسـت گـشـتـم ز ذوق دشـنامشیا رب آن می بـهسـت یا جـامشطــــرب افـــزاتــــرســــت از بــــادهآن ســقـط هـای تــلـخ آشـامـشبــهـر دانـه نــمــی روم ســو…

مسـت گـشـتـم ز ذوق دشـنامشیا رب آن می بـهسـت یا جـامش
طــــرب افـــزاتــــرســــت از بــــادهآن ســقـط هـای تــلـخ آشـامـش
بــهـر دانـه نــمــی روم ســوی دامبـلـک از عـشـق مـحـنـت دامـش
آن مهی که نه شرقی و غربیستنور بـخـشـد شـبـش چـو ایامـش
خـاک آدم پــر از عـقـیـق چـراسـتتـا بـه معـدن کـشـد بـه ناکـامش
گوهر چـشم و دل رسول حـقستحــلـقـه گـوش ســاز پــیـغـامـش
تـن از آن سر چـو جـام جـان نوشدهم از آن سـر بـود سـرانجـامـش
سـرد شـد نـعـمـت جــهـان بــر دلپــیـش حــســن ولـی انـعــامـش
شــیـخ هـنــدو بــه خــانـقــاه آمــدنی تـو تـرکـی درافـکـن از بـامش
کـم او گـیر و جـمـلـه هـنـدوسـتـانخــاص او را بـــریــز بــر عــامــش
طـــالــع هــنــد خـــود زحـــل آمــدگر چه بالاست نحس شد نامش
رفــت بــالـا نـرســت از نـحــســیمـی بــد را چـه سـود از جـامـش
بـــد هـــنـــدو نـــمـــودم آیــنـــه امحـسـد و کـینه نیسـت اعـلـامش
نفـس هندوسـت و خـانقـه دل مناز بـرون نـیسـت جـنـگ و آرامـش
بــس کـه اصـل سـخــن دو رو داردیک سـپـیـد و دگـر سـیه فـامـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج