فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٤٨٢: دلی کز تو سوزد چه باشد دوایش

دلی کز تو سوزد چه بـاشد دوایشچو تشنه تو بـاشد که باشد سقایشچــو بــیـمـار گــردد بــه بــازار گـردددکــان تــو جــویـد لــب قــنــدخــایـشتویی باغ و گ…

دلی کز تو سوزد چه بـاشد دوایشچو تشنه تو بـاشد که باشد سقایش
چــو بــیـمـار گــردد بــه بــازار گـردددکــان تــو جــویـد لــب قــنــدخــایـش
تویی باغ و گلشن تویی روز روشنمـکـن دل چــو آهـن مـران از لـقـایـش
بـه درد و به زاری به اندوه و خواریعــجــب چــنـد داری بــرون ســرایـش
مـهـا از سـر او چـو تـو سـایه بـردیچه سود و چه راحت ز سایه همایش
چـو یک دم نبـیند جـمال و جـلـالـتبــگــیـرد مـلـالـی ز جــان و ز جــایـش
جـهان از بـهارش چـو فـردوس گرددچـمـن بــی زبــانـی بــگـویـد ثـنـایـش
جـواهر که بـخشد کف بـحر خویشفـزایش کـه بـخـشـد رخ جـان فـزایش
جهان سایه تـوست روش از تو داردز نــور تــو بــاشــد بــقــا و فــنــایــش
مـنـم مـهـره تــو فـتــاده ز دسـتــتاز ایـن طـاس غـربــت بــیـا درربــایـش
بــگــیـرم ادب را بــبــنـدم دو لـب راکــه تــا راز گــویـد لـب دلـگــشــایـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج