فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٤٨٢: ای دل روشن حجاب از طارم اخضر مکن

ای دل روشـن حــجــاب از طـارم اخــضـر مـکـنآفـتـاب خـویـش را مـغـلـوب نـیلـوفـر مـکـنزیر گردون باش چندانی که جسمت جان شودگندمت چـون آرد شـد در آسـیا ل…

ای دل روشـن حــجــاب از طـارم اخــضـر مـکـنآفـتـاب خـویـش را مـغـلـوب نـیلـوفـر مـکـن
زیر گردون باش چندانی که جسمت جان شودگندمت چـون آرد شـد در آسـیا لنگـر مکـن
حـق نـمـایی کـار هـر آیینـه بـی زنـگ نـیـسـتتــا بــود دل، روی در آیـیـنـه دیـگــر مـکــن
دام تــزویـرسـت خـامـوشـی سـگ گـیـرنـده رانفس اگر عاجـز نماید خـویش را بـاور مکن
مرگ چـون مو از خمیرت می کشد آسان بـرونریشه محکم در دل فولاد چون جوهر مکن
لـنـگـر بــحـر حـوادث دل بــه دریـا کـردن اسـتسـیر این دریای پـر آشـوب، بـی لنگر مکن
سفله را بـا خود طرف کردن طریق عقل نیستزینهار از ناکسـان صائب شکایت سـر مکن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج