فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٤٨١: ای دل ای دل مهرآن مه ورز وایمان تازه کن

ای دل ای دل مهرآن مه ورز وایمـان تـازه کـنسـر بـنه در پـای جـانان عـهد وپـیمـان تـازه کـنعالم غیبـت شهادت میشـود از روی دوسـتکهنه شـد چـون کفـر دینت خ…

ای دل ای دل مهرآن مه ورز وایمـان تـازه کـنسـر بـنه در پـای جـانان عـهد وپـیمـان تـازه کـن
عالم غیبـت شهادت میشـود از روی دوسـتکهنه شـد چـون کفـر دینت خـیز وایمان تـازه کن
خــاک پــایـش گـر نـیـابــی رو زگـرد دامـنـشپـاره یی بـرگـیر ومـشـک انـدر گـریبـان تـازه کـن
از دهانـش گـر نـشـانـی مـی تـوانـی یافـتـندر کـنـارش گـیرو لـب بـر لـب نه وجـان تـازه کـن
روی او خـندان شود هرگه که تـوگریان شویای سـحـاب درفـشـان گـل را بــبــاران تــازه کـن
ابـر گـریانی واشـکـت مـی روذ بـر روی خـاکگـوگـلـی ازآب چـشـمـت روی خـنـدان تـازه کـن
رسـم مـردان دادن جـانسـت اندر راه عـشـقدست جان افشان تو داری رسم مردان تازه کن
ای شـهـنـشـه بـا رعـیت مـگـذر از آیین عـدلوی تـوانـگـر بـاگـدایـان رسـم احـسـان تـازه کـن
پـشـت اسـلامسـت رویت پـرده از رخ بـرفگنکـفــر کــافــر زایـل ودیـن مـســلـمـان تــازه کـن
همچـو بـلـبـل خـامشـم اندر زمسـتـان فـراقاز نـسـیم وصـل بـازم چـون گـلـسـتـان تـازه کـن
چون دلم بی عشق بینی شمع رویت بـرفروزبـهـر این افـسـرده آتـش در زمـسـتـان تـازه کـن
سیف فرغانی چواو سلطان ملک حسن شدتـو بـدین تـوقـیع نو مـنـشـور سـلـطـان تـازه کـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج