فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٤٨٠: مباد با کس دیگر ثنا و دشنامش

مـبــاد بــا کـس دیـگـر ثــنـا و دشـنـامـشکه هر دو آب حیاتست پخته و خامشخـمـار بـاده او خـوشـتـرسـت یا مسـتـیکه بـاد تـا بـه ابـد جان های ما جامشسـتـم…

مـبــاد بــا کـس دیـگـر ثــنـا و دشـنـامـشکه هر دو آب حیاتست پخته و خامش
خـمـار بـاده او خـوشـتـرسـت یا مسـتـیکه بـاد تـا بـه ابـد جان های ما جامش
سـتـم ز عـدل ندانم ز مسـتـی سـتـمشمرا مپـرس ز عدل و ز لطـف و انعامش
جـــفـــای او کـــه روان گـــریــزپـــای مــراحــریـف مـرغ وفــا کـرد دانـه و دامـش
بــســی بــهـانـه روانــم نــمــود تــا نــرودکـشـید جـانب اقـبـال کـام و ناکـامـش
طرب نخواهد آن کس که درد او بشناختنشـان نمـاند او را کـه بـشـنود نامـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج