فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤٨٠: ما غریبیم وشهر ازآن شماست

ما غریبـیم وشـهر ازآن شـماسـتبـا چـنین رو جـهان جـهان شماستپـادشـاهان چـو بـنـده مـی گـوینـدمـا رعــیـت ولــایـت آن شــمـاســتعـهـد خــســرو نـدیـد از…

ما غریبـیم وشـهر ازآن شـماسـتبـا چـنین رو جـهان جـهان شماست
پـادشـاهان چـو بـنـده مـی گـوینـدمـا رعــیـت ولــایـت آن شــمـاســت
عـهـد خــســرو نـدیـد از شــیـریـنشـر و شوری که در زمان شماسـت
باچنین چشم مست عاشق کشهرکه میرد از کـشـتـگان شـماسـت
گـر بــراتـی بــجـان کـنـنـد وبــسـربـدهم چـون بـرو نشـان شـمـاسـت
جــان عــاشــق نـشــانـه آن تــیـرکـه زابـروی چـون کـمـان شـماسـت
زردی روی زعــــفــــرانــــی مــــناز رخ هـمـچــو ارغــوان شــمـاســت
ابـر گوهرفشان دو چـشم منسـتپـسـتـه پـرشـکـر دهـان شـمـاسـت
آب حــیـوان یـک جــهـان عـاشــقدر دو لعـل شـکرفـشـان شـماسـت
کـم زاصـحـاب کـهف نیسـت بـقـدرهرکه چون سگ برآستان شماست
غــم جــانـرا بــخــود نـمـی گــیـرددل که چـون لامکان مکان شماست
سیف فرغانی ارچـه چیزی نیستبـلـبـلـی بـهر گـلـسـتـان شـماسـت
سـخـن خـود نـمـی تــوانـد گـفـتکـه دهـانـش پـر از زبـان شـمـاسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج