فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٨٠: صید دل زین بیش با موی میان خود مکن

صــیـد دل زیـن بــیـش بــا مـوی مـیـان خــود مـکـنکینه جـوی من ستـم بـر ناتـوان خود مکنهـر سـر مـوی تـرا دسـتـی اسـت در تـسـخـیـر دلبـاز این تـکـلـیف …

صــیـد دل زیـن بــیـش بــا مـوی مـیـان خــود مـکـنکینه جـوی من ستـم بـر ناتـوان خود مکن
هـر سـر مـوی تـرا دسـتـی اسـت در تـسـخـیـر دلبـاز این تـکـلـیف بـا موی میان خـود مـکـن
کـــار فـــرمـــودن مـــروت کـــی بـــود بـــیــمـــار را؟غـارت دلـها بـه چـشـم ناتـوان خـود مـکـن
هـر چـه مـی آید بـه دسـت بـاد دسـتـان، مـی روداعـتـماد دل بـه زلف دلـسـتـان خـود مکـن
از خـــدنــگ انــتـــقــام آه مــظـــلــومــان بـــتـــرسای سـتـمگر تـکیه بـر زور کمان خـود مکن
تـخـم راز از سـنـگ خـارا مـی جـهد همـچـون شـررهیچ کـس را مـحـرم راز نـهـان خـود مـکـن
عــالـمـی در رهـگـذارت دل بــه کــف اســتــاده انـداز تـغـافـل عـالـمی دل را زیان خـود مـکـن
در چنین فصلی که هر خار از نزاکت چون گل استخـاطـر(ی) مجـروح از تـیغ زبـان خـود مکن
گـر هـوای ســیـر عـالـم هـســت صـائب در ســرتپا به دامن کش، سفر از آستان خود مکن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج