فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٤٧

ایــا نــگـــار صـــدف ســـیــنــه گـــهــر دنــدانعـقـیق را زده لـعـل تـو سـنـگ بـر دنـداننـــهــفـــتـــه دار رخ خـــویــش را ز هــر دیــدهنــگــاه …

ایــا نــگـــار صـــدف ســـیــنــه گـــهــر دنــدانعـقـیق را زده لـعـل تـو سـنـگ بـر دنـدان
نـــهــفـــتـــه دار رخ خـــویــش را ز هــر دیــدهنــگــاه دار لــب خــویـش را ز هـر دنــدان
ز سـعی و بـخـت نه دورسـت اگر شود نزدیکلـب تـو بـا دهـنـم چـون بـیـکـدگـر دنـدان
چـو تــو بــخـنـده در آیـی و عـاشـقـان گـریـنـدایـا نـشــانـده ز در در عـقـیـق تــر دنـدان
لـــبـــان لــعـــل تـــو بـــردارد از گـــهــر پـــردهدهـان تـنـگ تـو بـنـمـاید از شـکـر دنـدان
اگــر تــو بــرق در افــشــان نـدیـده ای هـرگــزبـگـیر آینه مـی خـنـد و مـی نـگـر دنـدان
ز تـنـگـی دهـنـت هـیچ چـیز مـمـکـن نـیسـتکـه از لـب تـو بـکـا می رسـد مگـر دندان
چـو خـضـر چـشـمه حـیوان شـدسـت مورد اوچـو از دهـان تـو کـردسـت آبـخـور دنـدان
همـی خـورد جـگـرم را چـو گـوشـت تـا افـتـادغـم تـو در دل من همـچـو کـرم در دندان
شدم ز عشق تو سگ جان و شیر دل که مراغـمت چـو گـربـه فـرو بـرد در جـگر دندان
بــجـای خـون دهـنـم پـرعـسـل شـود گـر مـنفـرو بــرم بــلـب تـو چـو نـیـشـکـر دنـدان
ز خــوان لـطـف تــو از بــهـر اسـتــخــوانـی دلسـگیسـت دوخـتـه بـر آسـتـان در دندان
دلـم کــه مـنـفــعــت او بــجــان خــلـق رســددرو نــهــاد غــمــت از پــی ضــرر دنــدان
چـــو آفـــتـــاب رخ تـــو بـــدلــبـــری بـــشـــودور اســتــاره نـهـد گـرد لـب قــمـر دنـدان
چو سنگ پای تو بـوسم بـروی شسته زاشکگـرم چـوشـانـه بـرآید ز فـرق سـر دنـدان
دهــانــت دیــدم و بـــر عــقــد در زدم خــنــدهکـه هـسـت درج دهـان تــرا گـهـر دنـدان
بــسـان صـبــح کـه نـاگـاه بــر جــهـان خــنـددلـب افـق چـو بـدید از شـعـاع خـور دندان
ز سـوز عشـق تـو لب چـون چـراغ می سـوزدمـراکـز آتـش آهـسـت چـون شـرر دنـدان
بــمـرگ تــن شـود از خـدمـت تــو بــنـده جـدابـکـلـبـتـیـن رود از جـای خـود بـدر دنـدان
ز ذوق عــالـم عـشــقـســت بــی اثــر عـاقـلز چـاشـنی طـعـامسـت بـی خـبـر دندان
بـشـعـر نظـم مـعـانی وصـفـت آسـان نیسـتچـو نـقـش کـردن نـقـاش در صـور دنـدان
حـدیـث حـسـن تــو گـفـتــن نـیـایـد از شـاعـرگـرش ز سـیم زبـان بـاشـد و ز زر دنـدان
کــه کــار او نــبـــود غــیــر چـــوب خــایــیــدنوگــر ز اره نــهــی بــر لــب تــبــر دنــدان
ایـا رخ چــو مـهـت بــر بــسـاط خــوبــی شـاهز من سخن چو ز پیل است معتبـر دندان
بـشـعـر پـایه مـن زیـن سـخـن شـود مـعـلـومکه ناطـق اسـت ز تـاریخ سـن خـر دندان
ز خــوان وصــل تــو نـان امــیـد خــشــک آمــذمـرا کـه در لـب تـو نیسـت کـارگـر دنـدان
ازیـن سـخـن چـه گـشـایـد مـرا ز خـدمـت تــوز خوان تـو چه خورم من بـذین قدر دندان
بــرای آنـکــه دلــت نــرم گــردد ایـن گــفــتــمولـی نـکـرد ز سـخـتــی در او اثــر دنـدان
بـــرنــج وعــده تـــو ســنــگ عــشــوهــا داردخـورم بـرنـج و نـگـه دارم از حـجـر دنـدان
امید پـستـه کور است بـستـه سر چـون جـوزکه از شکستن آن هست در خطر دندان
حـساب شعر چـو سی و دو شد قلم بـشکنکـزین نـه کـمـتـر بـاید نه بـیشـتـر دنـدان
زبــانـت ار چــه دراز اســت قـصــه کـوتــه کـنبـرو بـپـوش بـخـامـوشـی از نـظـر دنـدان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج