فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٧: ای که تو ماه آسمان ماه کجا و تو کجا

ای کـه تـو مـاه آسـمـان مـاه کـجـا و تـو کـجـادر رخ مـه کـجـا بـود ایـن کـر و فـر و کـبـریـاجـمله بـه ماه عاشـق و ماه اسـیر عشق تـوناله کـنان ز درد تـ…

ای کـه تـو مـاه آسـمـان مـاه کـجـا و تـو کـجـادر رخ مـه کـجـا بـود ایـن کـر و فـر و کـبـریـا
جـمله بـه ماه عاشـق و ماه اسـیر عشق تـوناله کـنان ز درد تـو لابـه کـنان کـه ای خـدا
سـجـده کنند مهر و مه پـیش رخ چـو آتـشـتچـونک کـند جـمـال تـو بـا مه و مهر مـاجـرا
آمد دوش مه که تـا سجـده بـرد بـه پـیش تـوغـیرت عـاشـقـان تـو نعـره زنان کـه رو مـیا
خـوش بـخـرام بـر زمین تـا شـکـفـند جـان هاتـا کـه مـلـک فـروکـند سـر ز دریچـه سـمـا
چـونک شوی ز روی تـو بـرق جـهنده هر دلیدست به چشم برنهد از پی حفظ دیده ها
هر چـه بـیافت بـاغ دل از طـرب و شـکفتـگیاز دی این فـراق شـد حـاصـل او همه هبـا
زرد شدست بـاغ جـان از غم هجر چون خزانکـی بــرسـد بـهـار تـو تـا بـنـمـایـیـش نـمـا
بــر ســر کــوی تــو دلـم زار نـزار خــفــت دیکـرد خــیـال تــو گـذر دیـد بــدان صـفـت ورا
گـفـت چـگـونـه ای از این عـارضـه گـران بـگـوکـز تـنکـی ز دیده ها رفـت تـن تـو در خـفـا
گفت و گذشت او ز من لیک ز ذوق آن سخنصحت یافت این دلم یا رب تـش دهی جـزا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج