فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٤٧٩: از لطف وحسن یارم در جمع گل عذاران

از لـطـف وحـسـن یـارم در جــمـع گـل عـذارانچون برگلست شبنم چون بر شکوفه باراندر صـحــبــت رقـیـبــان هـسـت آن نـگـار دایـمشمعی بـپیش کوران گنجی بـدست …

از لـطـف وحـسـن یـارم در جــمـع گـل عـذارانچون برگلست شبنم چون بر شکوفه باران
در صـحــبــت رقـیـبــان هـسـت آن نـگـار دایـمشمعی بـپیش کوران گنجی بـدست ماران
ای جمله بی تو غمگین چون عندلیب بی گلمن ازغـم تـو شـادم چـون بـلـبـل از بـهاران
در طـبـع مـن کـه هسـتـم قـربـان روز وصـلـتخـوشـتـر زماه عیدی در چـشـم روزه داران
سـر بــر زمـیـن نـهـاده پــیـش رخ تـو شـاهـانبــرقـع فـگـنـده بــر روی ازشـرم تـو نـگـاران
هـنـگــام بــاده خــوردن از لـعــل شــکــریـنـتزآب حــیـات پــرشــد جــام شـراب خــواران
درخدمت تـو شیرین همچـون شراب وصلستایـن بــاده بـتـلـخـی هـمـچـون فـراق یـاران
در دوسـتـیت خـلـقـی بـا مـن شـدند دشـمنرســتــم فـرونـمـانـد از حــرب خــرســواران
چـون گل جـهان گرفـتـی ای جـان وناشـکفتـهدرگـلـشـن جـمـالـت یک غـنـچـه از هـزاران
ای صــد هــزار مــســکــیـن امــیــدوار ایـن درزنــهــار تـــا نــبـــنــدی در بـــر امــیــدواران
در روزگـار عــشــقـش بــا غـم بــســاز ای دلکــیـن غــم جــدا نـگــردد ازتــو بــروزگــاران
ای رفـتـه واز فـراقـت مـانـنـد سـیـف شـهـرینالـان چـو دردمـندان گـریان چـو سـوگـواران
ای عـقـل در غـم او یـکـدم مـراچــو ســعــدی(بــگـذار تــا بــگـریـم چـون ابــر نـوبــهـاران)

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج