فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٤٧٨: ای دل ار جانان خوهی جان ترک کن

ای دل ار جانان خوهی جان ترک کنیک جهت شو ملک دو جهان ترک کنجـان دهی جـانـان تـرا حـاصـل شـودگـر دلت جـانان خـوهد جـان تـرک کـنانـدرین ره هرچـه بـینی غـ…

ای دل ار جانان خوهی جان ترک کنیک جهت شو ملک دو جهان ترک کن
جـان دهی جـانـان تـرا حـاصـل شـودگـر دلت جـانان خـوهد جـان تـرک کـن
انـدرین ره هرچـه بـینی غـیر دوسـتجمله کفرست ای مسلمان تـرک کن
دوسـت خـواهی ملک دنیا گو مبـاشیـوسـف آمـد بــیـت احــزان تــرک کـن
شـد عـزیـز مـصـر، یوسـف را بـگـوی:مـلـک خـواهـی رانـد زنـدان تـرک کـن
هـــرچـــه مـــوری را بــــیـــازارد زتـــوگـر بــود مـلـک ســلـیـمـان تــرک کـن
هـرچـه بـا آن مـر تـرا سـرخـوش بـودپــای بــر فــرقــش نـه وآن تــرک کــن
تــا ســرت بــاشــد گـریـبــان بــایـدتسـر بــنـه وآنـگـه گـریـبــان تــرک کـن
تــا لــب شــیــریـن او شــیـرت دهــدطـفـل این ره مبـاش ودندان تـرک کن
تــشـنـه بــر خـاک در جــانـان بــمـیـرور بـــگــویــد آب حــیــوان تـــرک کــن
سـیف فـرغـانی گرت دشـوار نیسـتهـرچـه غـیـر اوسـت آسـان تـرک کـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج