فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٧٧: سری برآر که تا ما رویم بر سر عیش

سـری بــرآر کـه تـا مـا رویـم بــر سـر عـیـشدمـی چــو جــان مــجــرد رویـم در بــر عــیـشز مـرگ خـویـش شـنـیـدم پــیـام عـیـش ابــدزهـی خـدا کـه کـنـد…

سـری بــرآر کـه تـا مـا رویـم بــر سـر عـیـشدمـی چــو جــان مــجــرد رویـم در بــر عــیـش
ز مـرگ خـویـش شـنـیـدم پــیـام عـیـش ابــدزهـی خـدا کـه کـنـد مـرگ را پــیـمـبــر عـیـش
بــه نـام عـیـش بــریـدنـد نـاف هـسـتــی مـابـــه روز عـــیــد بـــزادیــم مــا ز مــادر عــیــش
بپرس عیش چه باشد برون شدن زین عیشکه عیش صورت چون حلقه ایست بر در عیش
درون پــرده ز ارواح عــیـش صــورت هـاســتز عـکـس ایشـان این پـرده شـد مـصـور عـیش
وجـود چـون زر خود را بـه عیش ده نه بـه غمکه خـاک بـر سر آن زر که نیست درخـور عیش
بــگـویـمـت کــه چــرا چــرخ مـی زنـد گـردونکــیــش بــه چــرخ درآورد تــاب اخــتــر عــیـش
بـگـویـمـت کـه چـرا بـحـر مـوج در مـوجـسـتکــیـش بــه رقــص درآورد نــور گــوهــر عــیـش
بــگـویـمـت کـه چــرا خـاک حــور و ولـدان زادکـه داد بـوی بـهشـتـش نـسـیم عـنـبـر عـیش
بـگویمت کـه چـرا بـاد حـرف حـرف شـدسـتکـه تــا ورق ورق آیـی سـبــک ز دفـتـر عـیـش
بــگـویـمـت کـه چـرا شـب تــتـق فـروآویـخـتکه گرد کسـت و عروسـی بـگیرد جـا در عیش
بـگـفـتـمـی سـر پـنـج و چـهار و هفـت ولـیکبـه یک دو لعب فرومانده ام بـه شش در عیش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج