فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٧٥: ای دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن

ای دل از پـسـت و بـلـنـد روزگـار انـدیـشـه کـندر بـرومـنـدی ز قـحـط بـرگ و بـار اندیشـه کـناز نـســیـمـی دفــتــر ایـام بــر هـم مـی خــورداز ورق گــر…

ای دل از پـسـت و بـلـنـد روزگـار انـدیـشـه کـندر بـرومـنـدی ز قـحـط بـرگ و بـار اندیشـه کـن
از نـســیـمـی دفــتــر ایـام بــر هـم مـی خــورداز ورق گــردانـی لــیـل و نـهـار انـدیـشــه کــن
بـر لـب بــام خـطـر نـتـوان بـه خـواب امـن رفـتایمـنـی خـواهـی، ز اوج اعـتـبـار انـدیـشـه کـن
نیسـت بـی زهر پـشـیمـانی حـضـور این جـهاناز رگ خـواب فـراغـت همچـو مـار اندیشـه کـن
روی در نـقـصـان گـذارد مـاه چــون گـردد تــمـامچـون شـود لبـریز جـامت از خـمار اندیشـه کـن
بــوی خــون مــی آیــد از آزار دلــهــای دونــیــمرحم کن بر جان خود، زین ذوالفقار اندیشه کن
گـوشـه گـیـری دردسـر بـسـیـار دارد در کـمـیندر مـحـیط پـر شـر و شـور از کـنار اندیشـه کـن
زخـم مـی بـاشـد گـران شـمـشـیـر لـنـگـردار رازیـنـهـار از دشــمـنـان بــردبــار انـدیـشــه کــن
فــتــنــه در دنــبـــال دارد اخــتـــر دنــبـــالــه دارچـون بـرآرد خـط، ز خـال روی یـار انـدیشـه کـن
مـی تـوان از نـبــض پـی بــردن بـه احـوال درونمـرد دریـا نـیـسـتـی در جـویـبـار انـدیـشـه کـن
پـشه بـا شب زنده داری خـون مردم می خـوردزیـنـهـار از زاهـد شــب زنـده دار انـدیـشـه کـن
چـــون فـــلــک آغـــاز و انــجـــامــی نــدارد آرزوزین مـحـیط بـی سـر و بـن زینهار اندیشـه کـن
ای که می خندی چو گل در بوستان بی اختیاراز گـلـاب گــریـه بــی اخــتــیـار انـدیـشــه کــن
این زمین و آسمان گردی و دودی بـیش نیستاز دخـان صـائب بـیندیش از غـبـار اندیشـه کـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج