فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٤٧٤: بی تو دل خسته جان نمی خواهد

بی تو دل خسته جان نمی خواهدجـان بـی رخ تـو جـهان نمی خـواهدجـان میدهد وجـهان خود آن تـستدل وصـل تــو رایـگـان نـمـی خـواهـدوزآنکـه درین بـهات سـودی نی…

بی تو دل خسته جان نمی خواهدجـان بـی رخ تـو جـهان نمی خـواهد
جـان میدهد وجـهان خود آن تـستدل وصـل تــو رایـگـان نـمـی خـواهـد
وزآنکـه درین بـهات سـودی نیسـتایـن بــنـده تــرا زیـان نـمـی خـواهـد
مــن بــاتــو نــشــســتــن آرزو دارموین مجـلـس مـا مکـان نمی خـواهد
آنـرا کـه حـدیـث تـو بـدل پـیـوسـتدیـگـر دهـنـش زبــان نـمـی خـواهـد
زهــر غــم تــو بــجــان خــورم زیــراکآن لقمه جز این دهان نمی خواهد
مشـتـاق تـو در جـهان نمی گـنجـدسـیمـرغ تـو آشـیـان نـمـی خـواهـد
از دنـــیـــی وآخـــرت تـــبـــرا کـــرداین تـرک بـگـفـت وآن نـمـی خـواهد
هرتـیر که عشق راسـت در جـعبـهجـز ابـروی تـو کـمـان نـمـی خـواهـد
بـرهر کـه نـشـانـه گـشـت تـیرت راگـر تــیـغ زنـی امـان نـمـی خــواهـد
مـنـویس ومـگـوی سـیف فـرغـانـیکـین قـصـه دگـر بـیان نـمـی خـواهد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج