فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٤٧٣: خرم آن جان که برویت نگرانی دارد

خــرم آن جــان کـه بــرویـت نـگـرانـی داردوز هـوای تــو دلــش گــنــج نـهـانـی داردعـشـق بـامـرده نیامـیزد واو زنده دلـسـتکـه تــعـلـق بــرخ خــوب تــ…

خــرم آن جــان کـه بــرویـت نـگـرانـی داردوز هـوای تــو دلــش گــنــج نـهـانـی دارد
عـشـق بـامـرده نیامـیزد واو زنده دلـسـتکـه تــعـلـق بــرخ خــوب تــو جــانـی دارد
عشـق صورت نبـود بـاتـو مرا، چـون مردانصورت عشق من ای دوست معانی دارد
ابـتـدای ره عـشـق تـو مرا فاتـحـه ییسـتکــنـدریـن دل اثــر ســبــع مــثــانـی دارد
جـان مـهجـور زشـوق تـو بـرون مـی نـنهداز بــدن پــای نــدانــم چــه گــرانــی دارد
زآتـش عشـق خـبـر می دهد وسـوز درونآب شـعـرم کـه بــســوی تــو روانـی دارد
عشق را گفتم کای رهبر عشاق بدوستآنـکـه مـن طـالـب اویم چـه نـشـانی دارد
گفـت در عـالم فـردیت خـود او احـدیسـتکـه بـخـوبـی نتـوان گـفـت کـه ثـانی دارد
سـیف فـرغـانی اگـر بـا تـو نشـیند یک دمپـادشـاهیسـت کـه ملک دو جـهانی دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج