فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٧٢: سرکشی بگذار پیش امر حق تسلیم کن

سرکشی بـگذار پیش امر حق تسلیم کنآتــش نــمــرود را گــلــزار ابــراهــیـم کــنبـر تو دشوارست اگر یکجا وداع مال و جانپـیشتـر از رفتـن جـان، مال را تـسـ…

سرکشی بـگذار پیش امر حق تسلیم کنآتــش نــمــرود را گــلــزار ابــراهــیـم کــن
بـر تو دشوارست اگر یکجا وداع مال و جانپـیشتـر از رفتـن جـان، مال را تـسـلیم کن
نخـل بـهتـر در زمـین نرم بـالـا مـی کـشـدخـاکسـاران جـهان را بـیشـتـر تـعظـیم کن
برمدار از سجده حق هفت عضو خویش راهمچو مردان خدا تـسخیر هفت اقلیم کن
هیچ نگشاید بـه جز وسواس از علم نجومچـهره را از جـدول خون صفحـه تـقویم کن
در گذر از ثابـت و سیار، صائب همچو بـرقروی از یک قبله روشن همچو ابراهیم کن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج