فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٤٦

دلـش شــکــســتــه نـگــردد ازیـن ســخــن دانـمکه گرچـه سـخـت بـود نشکند ز شکر سـنگبــســوی حــضــرت او زیـن نـمـط ســخــن نـبــرمکـز ابـلـهـیـسـت زدن…

دلـش شــکــســتــه نـگــردد ازیـن ســخــن دانـمکه گرچـه سـخـت بـود نشکند ز شکر سـنگ
بــســوی حــضــرت او زیـن نـمـط ســخــن نـبــرمکـز ابـلـهـیـسـت زدن بـر مـحـک زرگـر سـنـگ
مـــن از بــــرای دل او دگـــر نـــگـــویـــم شـــعـــرکـه آب مـی نـکـنـد بـیـش ازین اثـر در سـنـگ
بـــدیــن قــصـــیــده تـــر در وغـــای هــجـــرانــشمراسـت لشـکر از آب و سـلاح لشـکر سـنگ
جــواب ایــن ســخــن آبــدار مــمــکــن نــیــســتمگر خـطـیب صـدا را کـه هسـت منبـر سـنگ
بــدیـن فـریـده ز عـطــار طــبــع مـن چــه عــجــبکه عود سـوز مجـامع شود چـو مجـمر سـنگ
بـــدســت نــاظــم عــقــل از فــلــاخـــن خـــاطــرازین قـصـیده رسـانـم بـهفـت کـشـور سـنـگ
مـگـوی از آنـکــه نـبــاشــد دریـن لـطــایـف عــیـبمـجـوی از آنـکـه نـیـابــی در آب کـوثـر سـنـگ
ســـزد کــه وزن نــیــارد بـــنــزد گــوهــر ســـنــگکـه تـو چـو گـوهـری و دلـبــران دیـگـر سـنـگ
چــو راه عـشـق تــو کـوبــم بــســازم از سـرپــایچـو خاک کوی تـو سنجـم بـسازم از زر سنگ
اگـــر چـــه نـــثـــر زر و ســـیــم کـــرد نـــتـــوانــمبـنظـم خـرج کـنم بـا تـو همچـو جـوهر سـنگ
عـروس حـسـن تــو چـون جــلـوه کـرد خـاطـر مـنبــدر نـظــم مــرصــع کــنـد چــو زیـور ســنـگ
کـســی کـه نـســبــت گـوهـر کـنـد بــخــاک درتچـو صـیرفـیسـت کـه بـا زر کـند بـرابـر سـنگ
تــو هــمــچــو آب لــطــیـفــی از آن هـمــی داریمـدام از دل خــود هـمـچــو آب در بــر ســنـگ
چــکــیــد در ره عــشــق تــو خــون دل بــر خــاکرسـید بـر سـر کـوی تـو پـای جـان بـر سـنـگ
کــجـــا بـــمــنــزل وصــلــت رســم چـــو انــدر راهاولـاغ عـمـر سـقـط مـی شـود بـهر فـرسـنگ
پـلـنـگ طـبــعـی و مـن بــر درت چـو سـگ خـوارمبـدسـت جـور مزن بـر چـو من غـضـنفر سـنگ
دلــت کــنــون بـــجـــفــا مــیــل بـــیــشــتـــر داردچـرا ز مـرکـز خـود مـی(کـنی) فـروتـر سـنـگ
مــرا بــچــنــگ جــفــا مــی زنــی و مــی گــویـیکه تـو چـو آب لطـیفی بـرو همی خـور سـنگ
ز غـیـر عـشـق تــو پــرداخــتــیـم خــاطـر خـویـشکه بـت شود چو درافتد بدست بـت گر سنگ
بــتــرک دنــیـا جــز مــرد عــشــق کــس نــکــنــدکـه ارمـنـی نـزنـد بـر صـلـیـب قـیـصـر سـنـگ
نــه مــرد عــشــق بــود گــر بــود مــدبـــر عــقــلنـه کــار گــوی کــنـد گــر بــود مــدور ســنـگ
ز نـور عـشــق شـود چــون مـلـک بــمـعـنـی مـردز بــت تــراش شــود آدمـی بــپــیـکـر ســنـگ
نــه پـــرتـــو اثـــر عـــاشـــقــیــســـت در هــر دلنه مـعـجـز حـجـر مـوسـویسـت در هر سـنـگ
بــنــای کــعــبــه مــهــرت چــو مــی نــهــاد دلــمبــعـقـل گـفـتـم کـاز هـر طـرف بــیـاور سـنـگ
مــرا زمــانــه مــدد خــواســت ســنــگ نــیـافــتفـگـنـد در ره وصــل از فــراق تــو خــرســنـگ
حــدیـث عــشــق تــو بــا کـوه اگـر کـنـم تــقــریـررقم پـذیر شـود زآن سـخـن چـو دفـتـر سـنگ
ز روی روشـــنــت ار پـــرتـــوی فــتـــد بـــر خـــاکدر آب تـیره چـو مـاهی شـود شـنا گـر سـنگ
ز فــیـض مـعــدن لــطــفــت عــجــب هـمـی دارمکـه در مـقـام جـمـادی نگـشـت جـانور سـنگ
در آن مـقــام کــه روشــن دلــان عــشــق تــوانـدچـو آب آینه گـون روی راسـت مـظـهر سـنـگ
نـه او مــه اســت ز تــو گــر بــلــنـد بــر شــد مـهنـه او بـه اسـت ز زرگـر بــود فـزون تـر سـنـگ
چــو تــاب مـهـر تــو بــر دل رسـیـد دل بــگـذاخـتچــو انــدر آب کــلــوخ افــتــد و در آذر ســنـگ
مـراد صـعـقـه مـوسـیـسـت گـرچــه بــر سـر طـورشــود بــنـور تــجــلــی حــق مــنـور ســنــگ
شــراب شــوق تــوم مـســت کــرد و خــواهـم زدبـدسـت عـربـده بـر شـیشـهای اخـتـر سـنگ
کـه روح مـسـت شـود چـون بــدل در آیـد عـشـقزمین شراب خـورد چـون رسد بـسـاغر سنگ
فــروغ عــشــق تــو در جــان نــهـان هـمــی دارمچــو در دل آتــش نـوزاده را مــعــمــر ســنـگ
کسی که زنده دل از عشق نیست گر شاهستبمردکی شود (او) همچو کور افسر سنگ(؟)
صـــبـــا ز خـــاک درت گــر بـــرو فـــشـــانــد گــردچـو نـاف آهوی چـینـی شـود مـعـطـر سـنـگ
چــو سـبــزه سـبــز شـود چــون کـلـوخ در صـحـرااز آب لطف تـو چـون خـاک اگر شود تـر سـنگ
زمـــیـــن جــــامـــد را از نـــبــــات گــــونـــاگــــونچــو روح نـامـیـه دردی کــنـد مـصــور ســنـگ
اگـــر ز صـــفـــحـــه رویـــت بـــدو مـــثـــال رســـدچـو روی صفحـه بـگیرد نشـان ز مصدر سـنگ
وگــر ز لــعــل تـــو خــورشــیــد لــعــل بـــرگــیــردز عـکـس پــرتـو او گـوهـری شـود هـر سـنـگ
بــتــو هــمــی نــرســد رقــعــه نــیــازم از آنــکــهکـبـوتـران دعـا راسـت بـسـتـه بــر پـر سـنـگ
ز بـــرج هــمــت مــا خـــود کـــجـــا کـــنــد پـــروازبـجـای نـامـه چـو بـسـتـیم بـر کـبـوتـر سـنـگ
ز دســت انــده تـــو بـــر درخــت هــســتـــی مــاچـه شـاخـها شـکـنـد گـر شـود مـکـرر سـنگ
ز بـــعـــد آنــکـــه مـــرا مـــدتـــی قـــضـــای آلـــهمـیـان خــطـه تــبــریـز چــون گـهـر در سـنـگ
نـشـانـد بــهـر لـگـد کـوب جـور و مـحـنـت دوسـتچـنـانـک بــر لـب جـوی از بــرای گـازر سـنـگ
مــرا کـــلــوخ جـــفـــا آنــچـــنــان زدنــد بـــقـــهــرکـه کـافـران عــرب بــر لـب پــیـمـبــر ســنـگ
بـــســـی دویــدم و هـــرگـــز وفـــا نـــدیــده زیــاربــخـیـره چـنـد خـورم از جـفـای دلـبــر سـنـگ
مـشــو بــتــجــربــه مـشــغـول از آنـکـه قـلـب آیـدهـزار بــار گــر ایـن نــقــد را زنـی بــر ســنـگ
اگـر بــپــرسـد از مـن کـسـی کـه چــون گـفـتــیسخـن بـلند و متـین همچـو کوه یکسر سنگ
رفـیق دوسـت چـو شـاید کـه دشـمـنـان بـاشـنـدروا بــود کــه بــســازم ردیـف گــوهـر ســنـگ
اگــرچـــه غــیــر لــب لــعــل او کــســـی نــدهــدبـهای این گـهری کـندروسـت مـضـمـر سـنگ
بـسـی بـگـفـتـم و سـودی نـداشـت، کـردم عـهدکـه بـعـد ازین نـزنم بـر درخـت بـی بـر سـنگ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج