فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٦: مر بحر را ز ماهی دایم گزیر باشد

مـر بــحــر را ز مـاهـی دایـم گــزیـر بــاشــدزیرا بـه پـیش دریا مـاهی حـقـیر بـاشـدمـانـنـد بـحـر قـلـزم مـاهی نیابـی ای جـاندر بـحـر قـلـزم حـق ماهی…

مـر بــحــر را ز مـاهـی دایـم گــزیـر بــاشــدزیرا بـه پـیش دریا مـاهی حـقـیر بـاشـد
مـانـنـد بـحـر قـلـزم مـاهی نیابـی ای جـاندر بـحـر قـلـزم حـق ماهی کـثـیر بـاشـد
بـحرست همچـو دایه ماهی چـو شیرخوارهپیوسته طفل مسکین گریان شیر باشد
بـا این همه فـراغـت گـر بـحـر را بـه مـاهیمیلی بـود بـه رحـمت فضل کبـیر بـاشـد
وان ماهیی که داند کان بـحـر طالب اوستپـایـش ز روی نـخـوت فـوق اثـیـر بـاشـد
آن مـاهـیـی کـه دریـا کـار کـسـی نـســازدالـا کـه رای مـاهی آن را مـشـیر بـاشـد
گویی ز بـس عنایت آن ماهیسـت سـلطانوان بـحـر بـی نـهـایـت او را وزیـر بـاشـد
گـر هیچ کـس ز جـرات ماهیش خـواند او راهر قطره ای بـه قهرش مانند تـیر بـاشد
تــا چــنــد رمــز گــویـی رمــزت تــحــیـر آردروشنتـرک بـیان کن تـا دل بـصیر بـاشـد
مخدوم شمس دینست هم سید و خداوندکز وی زمین تـبـریز مشک و عبـیر بـاشد
گـر خــارهـای عــالـم الـطــاف او بــبــیـنـنـددر نرمی و لطافت همچـون حـریر بـاشد
جـانـم مـبــاد هـرگـز گـر جـانـم از شـرابـشوز مستـی جـمالش از خود خبـیر بـاشد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج