فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٤٦: زپرده داری هستی است در حجاب، نفس

زپـرده داری هستی است در حجاب، نفسکــه درفــنــا زتــه دل کــشــد حــبــاب، نـفــسز اضــطــراب دل آیـد بــه اضــطــراب نـفـسزآرمـــیـــدگـــی دل رود بـ…

زپـرده داری هستی است در حجاب، نفسکــه درفــنــا زتــه دل کــشــد حــبــاب، نـفــس
ز اضــطــراب دل آیـد بــه اضــطــراب نـفـسزآرمـــیـــدگـــی دل رود بــــه خـــواب نـــفـــس
مـیـان گـریه وگـفـتـار مـن تـفـاوت نـیـسـتزبـس کـه در دل گـرمـم شـده اسـت آب نفـس
درین مـحـیط، نشـان گـهر زجـمـعـی جـویکـه سـر بـه مـهر کـشـیدنـدچـون حـبـاب نفـس
علاج خـنجـر سیراب عشق تـسلیم اسـتچــه دســت و پــای تــوانــد زدن درآب نـفــس؟
بــه مـرگ بــاز نـمـانـنـد سـالـکـان ز طـلـبهـمـان تـردد خـود مـی کـنـد بــه خـواب نـفـس
غـبــار حــادثــه از یـکـدیـگـر نـمـی گـسـلـدبــجــان رســیــد دریـن مــنــزل خــراب نــفــس
چـو آب خضر سیه پـوش شد محـیط سرابز بس که سوخت درین دشت سینه تاب نفس
ز عـرض حـال ازان خـامـشـند سـوخـتـگـانکـه شـعـلـه می کـشـد ار جـانب کـبـاب نفـس
بــه جـسـتـجـو نـتـوان دامـن وصـال گـرفـتو گــرنــه ســوخــت دریـن راه آفــتــاب نــفــس
ز وصـف لعـل لبـش شـد حـدیث من رنگیناگــر چــه رنـگ نـمـی گـیـرد از شــراب نـفــس
مـحـاسـبـان قـیامـت حـسـاب می طـلـبـنددریـن بـسـاط مـکـن خـرج بـی حـسـاب نـفـس
بـنای خانه گردون چو همتش پـست استچــگـونـه راسـت کـنـد قـد دریـن خــراب نـفـس
زبیم خوی تو چون موی زنگیان شده استدرون ســیـنــه صــائب ز پــیــچ و تــاب نــفــس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج