فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٦٩: باز درآمد ز راه بیخود و سرمست دوش

بـاز درآمـد ز راه بـیـخـود و سـرمـسـت دوشتــوبــه کـنـان تــوبــه را سـیـل بــبــردســت دوشگـرز بــرآورد عــشــق کـوفـت ســر عـقـل راشـد ز بـلـنـدی عـ…

بـاز درآمـد ز راه بـیـخـود و سـرمـسـت دوشتــوبــه کـنـان تــوبــه را سـیـل بــبــردســت دوش
گـرز بــرآورد عــشــق کـوفـت ســر عـقـل راشـد ز بـلـنـدی عـشـق چـرخ فـلـک پـسـت دوش
دولــت نــو شــد پــدیـد دام جــهـان را دریـدمـرغ ظـریـف از قـفـص شــکـر کـه وارســت دوش
آنچ به هفت آسمان جست فرشته و نیافتنک بـه زمین گاه خـاک سهل بـرون جـست دوش
آنـک دل جــبــرئیـل از کـف او خـسـتــه بــودمـرغ پــراشـکـسـتـه ای سـیـنـه او خـسـت دوش
عـقل کمالی که او گردن شـیران شـکسـتعـاشـق بــی دسـت و پـا گـردن او بــسـت دوش
از شــرر آفـتــاب شــیـشــه گـردون نـکـفـتســایـه بــی ســایـه ای دیـد دراشـکـسـت دوش
ماه که چـون عاشقان در پـی خـورشید بـودبـــعــد فــراق دراز خــفــیــه بـــپـــیــوســت دوش
آنک در او عـقـل و وهم می نرسـد از قـصـورگشت عیان تا که عشق کوفت بر او دست دوش
هـر چــه بــود آن خــیـال گـردد روزی وصــالچـــنـــد خـــیــال عـــدم آمـــد در هــســـت دوش
خـامش بـاش ای دلیل خامشیت گفتـنستشـد سـر و گوشـت بـلند از سـخـن پـسـت دوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج