فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٦٨: چون بزند گردنم سجده کند گردنش

چــون بــزنــد گــردنـم ســجــده کــنــد گــردنـششیر خورد خون من ذوق من از خوردنشهـیـن هـلـه شـیـر شـکـار پــنـجـه ز مـن بــرمـدارهین کـه هزاران هزار …

چــون بــزنــد گــردنـم ســجــده کــنــد گــردنـششیر خورد خون من ذوق من از خوردنش
هـیـن هـلـه شـیـر شـکـار پــنـجـه ز مـن بــرمـدارهین کـه هزاران هزار مـنـت آن بـر مـنش
پـخـتـه خـورد پـخـتـه خـوار خـام خـورد عشـق یارخـام مـنم ای نگـار کـه نـتـوان پـخـتـنـش
ای تــو دهـلـزن بــه قـل بــنـده تــو را چـون دهـلدر تـو درآویخـتـه همـچـو دهل مـی زنش
گوش همه سرخوشان عشق کشد کش کشانعشق تـو داوود توست موم شده آهنش
دل هـمــه مــال و عــقــار خــرج کــنـد در قــمــارچـونک بـرهنه شـود چـرخ دهد مـخـزنش
دل ز سـخـن مـال مـال خـواسـت زدن پــر و بــالپــرتــو نـور کـمـال کـرد چــنـیـن الـکـنـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج