فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٦٧: خواجه چرا کرده ای روی تو بر ما ترش

خـواجـه چـرا کـرده ای روی تــو بــر مـا تــرشزین شکرستـان بـرو هست کس این جا ترشدر شــکـرســتــان دل قـنـد بــود هـم خــجــلتــو ز کــجــا آمــدی ابــ…

خـواجـه چـرا کـرده ای روی تــو بــر مـا تــرشزین شکرستـان بـرو هست کس این جا ترش
در شــکـرســتــان دل قـنـد بــود هـم خــجــلتــو ز کــجــا آمــدی ابـــرو و ســیــمــا تـــرش
بـر فلک آن طـوطـیان جـمله شـکر می خـورندگــر نــپــری بــر فــلــک مــنـگــر بــالــا تــرش
رسـتــم مـیـدان فـکـر پــیـش عـروسـان بــکـرهـیـچ بــود در وصــال وقــت تــمــاشــا تــرش
هـر کـی خـورد مـی صـبـوح روز بـود شـیرگـیرهر کی خورد دوغ هست امشب و فردا ترش
مؤمــن و ایـمــان و دیـن ذوق و حــلــاوت بــودتــو بــه کـجــا دیـده ای طـبــلـه حــلـوا تــرش
این تـرشـی ها همه پـیش تـو زان جـمع شـدجـنـس رود سـوی جـنس تـرش رود بـا تـرش
والــلــه هــر مــیــوه ای کــو نــپــزد ز آفــتــابگــر چــه بـــود نــیــشــکــر نــبــود الــا تــرش
سـوزش خـورشـید عشـق صبـر بـود صبـر کنروز دو سـه صـبــر بــه مـذهـب تــو بــا تــرش
هر کـی تـرش بـینیش دانـک ز آتـش گـریخـتغوره که در سایه ماند هست سر و پـا تـرش
دعــوه دل کــرده ای وعــده وفــا کـن مـبــاشدر صـف دعـوی چـو شـیر وقـت تـقـاضـا تـرش
بـنگـر در مـصـطـفـی چـونک تـرش شـد دمـیکـرده عـتـابـش عـبـس خـوانـد مـر او را تـرش
خامش و تهمت منه خواجه ترش نیست لیکگــه گــه قـــاصـــد کــنــد مــردم دانــا تـــرش
او چـو شـکر بـوده اسـت دل ز شـکر پـر ولیکدر ادب کـــودکـــان بــــاشـــد لـــالـــا تــــرش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج