فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٤٦٧: با کمند زلف تسخیر دل افگار کن

بــا کــمـنـد زلـف تــســخــیـر دل افــگـار کـنایـن کــهـن اوراق را شــیـرازه از زنـار کــننیست جرمی در جهان بـالاتـر از هستی تـوتا نفس در سینه داری ص…

بــا کــمـنـد زلـف تــســخــیـر دل افــگـار کـنایـن کــهـن اوراق را شــیـرازه از زنـار کــن
نیست جرمی در جهان بـالاتـر از هستی تـوتا نفس در سینه داری صرف استغفار کن
بـر لـب بـام آ، بـه زردی چـون نـهد رو آفـتـابوقت رفتـن شـربـتـی در کار این بـیمار کن
در خــراب آبــاد عــالــم آشــنـارویـی نـمـانـدروی چـون آیـیـنـه خـورشـیـد در دیـوار کـن
دزد آتـشدست غفلت در کمین فرصت استشمع بـالین خود از چـشم و دل بـیدار کن
هیچ کس را نیست در روی زمین درد سخننـامـه خــود را بــه کــار رخــنـه دیـوار کــن
نـیـسـتــی صـائب حــریـف مـنـت ابــر بــهـارکشت خـود را سبـز از مژگان گوهربـار کن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج