فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٤٦٥: چون سکندر خانه عمر از اثر آباد کن

چــون ســکـنـدر خــانـه عـمـر از اثــر آبــاد کـنایـن بــنـای سـسـت پـی را آهـنـیـن بــنـیـاد کـنمی شـود وقـتـی کـه فـریادت شـود فـریادرستــا نـفــس د…

چــون ســکـنـدر خــانـه عـمـر از اثــر آبــاد کـنایـن بــنـای سـسـت پـی را آهـنـیـن بــنـیـاد کـن
می شـود وقـتـی کـه فـریادت شـود فـریادرستــا نـفــس در ســیـنـه داری نـالــه و فــریـاد کــن
سـرو را تــشـریـف آزادی بــه رعـنـایـی فـکـنـدبـــنــده خـــود کــن، ز رعـــنــایــی مــرا آزاد کــن
روزگــار کــامــرانــی را زکــاتـــی لــازم اســتدر حــریـم شــعــلـه مـا را ای ســمـنـدر یـاد کــن
نیسـت غیر از عشق خـضری در بـیابـان وجـودهر کجا گم گشته ای یابی، به عشق ارشاد کن
چـند ای گـل جـلـوه در کـار تـمـاشـایی کـنی؟بــیـنـوایـان قــفــس را هـم بــه بــرگــی یـاد کــن
می رساند موج کشتی را به ساحل بی خطرصــبــر بــر جــور ادیـب و ســیـلـی اســتــاد کــن
گر دو صـد تـیغ زبـان بـاشـد تـرا در عرض حـالدر نـیـام خــامــشــی چــون ســوســن آزاد کــن
از کمند پـیچ و تـاب عـشـق صـائب سـر مپـیچهمـچـو جـوهـر ریشـه مـحـکـم در دل فـولـاد کـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج