فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٤٦٥: ماه پیش رخ تو تاب نداشت

مـاه پــیـش رخ تـو تــاب نـداشـتتـــاب روی تـــو آفـــتـــاب نـــداشـــتعـقـل بـا عـشـق تـو ثـبـات نـکـردشـمـع آتــش بــدیـد وتــاب نـداشــتعـاشـق روی…

مـاه پــیـش رخ تـو تــاب نـداشـتتـــاب روی تـــو آفـــتـــاب نـــداشـــت
عـقـل بـا عـشـق تـو ثـبـات نـکـردشـمـع آتــش بــدیـد وتــاب نـداشــت
عـاشـق روی همچـو خـورشـیدتشب چو چشم ستاره خواب نداشت
آنـچــنـان روی چــون تــوان دیـدنکـه بــجــز نـور خــود نـقـاب نـداشـت
در جـهان هیچ چـیز جـز عـشـقتبــهـر مـســتــی مـا شـراب نـداشـت
دل که در وی نباشد آتش عشقچــشــمــه زنــدگــیـش آب نـداشــت
بــزبــان کــرم ســگــم خــوانــدیچـون مـنی حـد این خـطـاب نداشـت
عـاقل از عشـق هیچ بـهره نیافتخــارجــی مــهـر بــو تــراب نـداشــت
عـقـل اگر چـند عـقـدها حـل کـردمـشـکـل عـشـق را جــواب نـداشـت
علم بـی عشـق هیچ سـود نکردعــمــل مــبـــتـــدع ثــواب نــداشــت
بــر در دوســت سـیـف فـرغـانـیبـجـز از خـویـشـتـن حـجـاب نـداشـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج